รับตรง คณะแพทย์ ม.มหาสารคาม ปี 55

 UploadImage

          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2555 (รุ่นที่ 7)จำนวน 48 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2554

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2547

คุณสมบัติเฉพาะ
1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและตาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2554
2.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่น ๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2553
3.เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆที่จะเป็นข้าราชการพลเรียนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2535 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้
4.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคอาการของโรค หรือความพิการอันเป้นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังนี้
         4.1มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน
         4.2มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น เช่นโรคจิต (psychosis)โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorder)โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis)หรือโรคบุคลิกภาพผิดปกติ(Personality Disorder)โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
         4.3โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร
         4.4โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเช่น
         -โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้(โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีโดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เขี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
         -โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรค่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
         -โรคความดันเลือดสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
         -ภาวะไตวายเรื้อรัง
         -โรคติดสารเสพติดให้โทษ
         -โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
         4.5ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
         -ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้างโดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
         -ระดับการมองเห็นในตาข้างดีด้อยกว่า 6/12 หรือ 20/40 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
         4.6มีความผิดปกติทางการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 dB และความสามารถในการแยกแยะคำพูด(speech discrimination score)น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติทางประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน(sensorineural hearing loss)
         4.7โรคหรือความพิการอื่น ๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งนี้คณบดีคณะแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้งผุ้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
         4.8ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้ปรากฎเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา
         4.9คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)
3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)สำหรับกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
4.ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันที่ระบุภูมิลำเนาใน 7 จังหวัดตามคุณสมบัติที่กำหนด
5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 4 รูป
ถ่ายสำเนาเอกสารและเขียนรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อผู้สมัครกำกับไว้ในเอกสารประกอบการสมัคร 

เงื่อนไขคณะ
-ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับทุนของรัฐบาลโดยจะต้องทำสัญญาที่จะปฏิบัติงานตามที่รัฐบาลกำหนดภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว
-ผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรต้องสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

การสมัคร
-สมัครด้วยตัวเอง
ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2554 ทุกวันระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ณ ชั้น 4 ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค่าสมัคร 1,000 บาท โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ในเมือง) ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม        
 
-สมัครทางไปรษณีย์
ระหว่างวันที่ 1-22 ตุลาคม 2554 โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมธนาณัติเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 1,000 บาทสั่งจ่าย ณ ที่ทำการปณฝ.โนนศรีสวัสดิ์ 44001 เท่านั้นในนามนางดวงใจ เผ่าเวียงคำส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงนางสาวดวงใจ เผ่าเวียงคำ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
 
 
***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาดอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 6333
โทรสาร 0-4371-2991 
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 16 ก.ย. 54

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 49,085 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 54 เวลา 15:38:44 น.

คุณ นวลจันทร์ ตะเสนา ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"แล้วคณะอื่นรับสมัครวันไหนคะ "

เมื่อเวลา 18 กันยายน 54 12:58:02 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 07 เม.ย. 60
content ให้ทุน 50% เมื่อเรียนสิงคโปร์กับ Shelton college
วิทยาลัย shelton เด่นในการโรงแรมและท่องเที่ยว ฝึกงานได้
content SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนคุณครู อาจารย์ และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอ
content SPU : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา Busan University of
อาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาโครงก
content มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส์ แจกทุกการศึกษา!
แจกทุกการศึกษาหลักสูตรMBA(เรียนเต็มเวลา)
content SPU : คณะบริหารธุรกิจ SPU รับขวัญถุงกาชาด ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพ
ผู้แทนนักศึกษากลุ่ม Staffs คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 5 คน เข้ารับขวัญถุงกาชาด “โครง
content SPU : นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 30 กว่าชีวิต เรียนกับตัวจริง ประสบกา
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ