รับตรง แพทย์ชนบท ม.พะเยา ปี 55 อัพเดท!!

UploadImage


         ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2555โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2) มีอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
3) มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขหรือทำงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย2 ปี (นับถึงวันสมัคร) หรือสำเร็จปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมแนบใบรับรองการทำงานมาในวันรับสมัคร
4) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญอื่นใดเช่นโรคเรื้อนโรควัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) ไม่มีภาวะของโรคไม่ติดต่ออันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเช่นโรคลมชักโรคหัวใจระดับรุนแรงโรคติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง
6) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยมุ่งมั่นใฝ่ในการเรียนรู้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
7) ไม่เคยต้องโทษถูกไล่ออกจากสถานศึกษาก่อนหน้าหรือต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
8) เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)ตามที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน, สทศ.) จัดสอบในเดือนตุลาคม 2554 และคะแนนสอบรายวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
 
จำนวนรับ15 คน
 
การจัดการเรียนการสอน
         มหาวิทยาลัยจะยกเว้นการเรียนรายวิชาพื้นฐานในชั้นปีที่ 1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มเรียนในชั้นปีที่ 2 ซึ่งในชั้นปีที่ 2 – 3 จะเรียนรายวิชาระดับเตรียมแพทย์และปริคลินิก (PRE-MED และPRE-CLINIC) ณมหาวิทยาลัยพะเยาสำหรับในชั้นปีที่ 4 – 6 จะเรียนรายวิชาระดับคลินิก (CLINIC)ณโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลพะเยาจังหวัดพะเยา
 
การรับสมัครเข้าศึกษา
         สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาทตามธนาคารที่กำหนดและส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยังมหาวิทยาลัยพะเยากองบริการการศึกษางานรับเข้าต.แม่กาอ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หมายเหตุ(วงเล็บมุมซอง “สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) ปี 2555”)กรณีมีใบสมัครที่ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์หรือผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้หรือหมดสิทธิ์ในการสอบมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครสอบให้
 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร(www.admission.up.ac.th
วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2554
 
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 6 มกราคม 2555
 
การตรวจร่างกายมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 13 – 14 มกราคม 2555
 
วันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 15 มกราคม 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 20 มกราคม 2555

 
***ดาวน์โหลดประกาศเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ
 
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-6666

Fax. 054-466-690
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 14 ก.ย. 54

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 130,961 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 14 กันยายน 54 เวลา 15:24:31 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 14 ก.พ. 60
content RBRU : อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี เป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
content RBRU : มรภ.รำไพพรรณีราชภัฏทั่วประเทศจัดพระภิกษุนวกะราชภัฏ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรู
content SPU : ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ
content SPU : ติวเข้มครั้งสุดท้าย GAT เชื่อมโยง...ฟรี จำนวนจำกัด!! ก่อนสอบ GAT
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดติวเข้มครั้งสุดท้ายก่อนสอบ GAT ครั้งที่ 2/60 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลา
content SPU : ร่วมงานระดับชาติ : อาจารย์สาขาศิลปะการแสดง SPU ร่วมเดินแบบแฟชั
อาจารย์พิชญาภา วิศิษฏ์ศิลป์ (ครูโอ๊ต) อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุ
content SPU : “ปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” คณะบัญชี ม.ศรีปทุม
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่ว
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ