บัณฑิตวิทยาลัยมข.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น2557พร้อมมีทุนมอบให้

UploadImage

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมมีทุนมอบให้อีกหลายประเภท เริ่มสมัครได้ตั้แต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
การรับสมัคร
-ระดับประกานียบัตร ปริญญาโท
-ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาเอก
 
ภาคต้น
เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557
ภาคปลาย
เปิดรับวันที่ 1 กันยายน 2557 - 30 ตุลาคม 2557
 
ในการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทุนมอบให้นักศึกษาในหลายประเภทดังนี้
 
ข้อมูลทุนการศึกษา
 
1. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้ในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย
คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ 
2. เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
จำนวนเงินทุน ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 100,000.- บาท ต่อเรื่อง 
ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 50,000.- บาท ต่อเรื่อง
กำหนดการรับสมัคร ปีละ 2 ครั้ง ประมาณเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน ของทุกปี
 
2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการนำเสนอ ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัย มุ่งสู่การเป็นสากล
คุณสมบัติ
1. มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน และต้องสามารถนำเสนอผลงาน ภายใน 6 เดือน หลังจากสำเร็จการศึกษา
2. เป็นวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
3. มีหลักฐานการสมัคร/หลักฐานตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระบุรูปแบบการนำเสนอ
จำนวนเงินทุน วงเงินสนับสนุนแยกประเภทตามประกาศ 
1) Oral Presentation 
2) Poster presentation 
3) การตีพิมพ์ในวารสาร
กำหนดการรับสมัคร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยพิจารณาจากกำหนดระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน (ตามประกาศ)
 
3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งทางด้าน วิชาการ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ และเปิดโลกทัศน์เพื่อนำมาพัฒนางานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ 
2. เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
จำนวนเงินทุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายแยกตามกลุ่มประเทศที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ (ตามประกาศ)
กำหนดการรับสมัคร แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยพิจารณาจากกำหนดระยะเวลาการทำกิจกรรมในต่างประเทศ (ตามประกาศ)
 
4. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของระดับ บัณฑิตศึกษา สามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้จริง
คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
2. ปฏิบัติงานช่วยสอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
จำนวนเงินทุน ระยะเวลา 8 เดือน ต่อปีการศึกษา ทุนละ 4,000.- บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 32,000.- บาท

กำหนดการรับสมัคร
1. คณะยื่นโครงการเพื่อขอรับทุนประมาณเดือนมีนาคม 
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจติดต่อคณะต้นสังกัดประมาณเดือนเมษายน
 
5. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการส่งเสริมให้งานวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ
1. มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน 
2. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับหรือเคยได้รับทุนการศึกษาวิจัย จากแหล่งทุนอื่น
3. เป็นวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
จำนวนเงินทุน จำนวน 150 ทุน ภาคการศึกษาละ 75 ทุนฯ ละ 5,000.- บาท 
กำหนดการรับสมัคร ปีละ 2 ครั้ง ประมาณเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน ของทุกปี
 
6. ทุนวิจัย สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับ กรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้ มีโอกาสรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตร และผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
คุณสมบัติ
1. คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน 
2. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน 
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
จำนวนเงินทุน ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
1. ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา) 
2. ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
ในกรณีเป็นนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ให้สมัครทุนในระดับปริญญาโทก่อน
กำหนดการรับสมัคร ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี
 
7. ทุนราชกรีฑาสโมสร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนและความประพฤติที่ดี แต่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ที่เริ่มเข้าศึกษาในภาคต้นของปีการศึกษาที่ เปิดรับสมัคร 
2. มีผลการเรียนในภาคต้นไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ผลการเรียนจะต้องไม่ติด I
จำนวนเงินทุน จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 30,000.- บาท ระยะเวลาให้ทุน 2 ปีติดต่อกัน โดยแบ่งเป็น 2 งวด ๆ ละ 15,000 บาท
กำหนดการรับสมัคร ประมาณเดือนธันวาคมและมกราคม ของทุกปี

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 11,061 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 56 เวลา 11:55:39 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 10 ม.ค. 60
content รมว.ศธ. สั่ง สพฐ. เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการครูคืนถิ่น
สั่งเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้ สพฐ.เป็นเจ้าภาพหลักแทน สกอ.
content ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
ในโอกาสนี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ ได้กล่าวว
content RBRU : มรภ.รำไพพรรณี " ปันน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้ "
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือชาวใต้
content ผอ.สพฐ. ชี้ปมแย่งเข้ารร.ดัง
ประเด็นด้านการศึกษาในโรงเรียนมัธยม ดร.เฉลิมชัยได้ตอบคำถามในตอนหนึ่งถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
content สถานี ก.ค.ศ. ไขข้อข้องใจ
content SPU : SPU Trip : ครั้งที่ 8 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โ
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม SPU Trip : ครั้งที่ 8 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม สำหรับบุคลากร
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ