ปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดตัว สาขาการจัดการธุรกิจการบิน เปิดรับปีการศึกษา 57

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) พี ไอ เอ็ม สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (Aviation Business Management : AVI) และ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management : HTM) พร้อมเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มุ่งผลักดันนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ เตรียมการสร้างบัณฑิตมืออาชีพที่มีความเข้าใจรอบรู้ในอุตสาหกรรมการบริการ ทันรับการขยายตัวเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศแห่งอาเซียน รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน วิชาชีพด้านการบริการ การท่องเที่ยว (hotel services and tourism) 1 ใน 8 อาชีพที่เปิดเสรีเป็นการส่งเสริมให้การตลาดและฐานผลิตที่มีการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงานที่ได้มาตรฐานจะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพื่อให้สามารถทำงานใน 10 ประเทศสมาชิกได้

PIM จึงมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง ตามรูปแบบการเรียนการสอน Work-based Learning เน้นการเรียนผนวกการฝึกปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมภาคธุรกิจบริการ (Service sector) อย่างเข้มข้น ตั้งแต่ชั้นปีแรกจนจบหลักสูตรการศึกษา ด้วยปัจจัยเสริมที่มีความสำคัญยิ่ง กล่าวคือสถาบันฯ เป็นCorporate University หรือสถาบันการศึกษาที่เกิดขึ้นจากองค์กรธุรกิจ จึงทำให้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทุกด้าน ตอบสนองรูปแบบการเรียนที่นักศึกษาสามารถมีโอกาสเข้าไปฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตรงกับสาขาที่เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) กล่าวว่า “ทางสถาบันฯพยายามที่จะสร้างทางเลือกให้กับนักศึกษาในการเปิดหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ และครั้งนี้เป็นโอกาสอันดียิ่งที่ PIM เปิดสอนสาขาการจัดการธุรกิจการบิน และ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในเวลาที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และสำคัญขึ้นทวีคูณเมื่อเข้าการเปิดเสรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นอุตสาหกรรมในภาคบริการที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดที่ก่อให้เกิดรายได้มหาศาล เป็นส่วนช่วยในการสร้างเสถียรภาพของประเทศ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้ การจ้างงานที่มากตามไปด้วย ประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว มากด้วยศักยภาพสภาพแวดล้อมเป็นข้อได้เปรียบ และรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ประชากรอย่างกว้างขวาง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีลักษณะเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายประเภท มีองค์ประกอบ คือ นักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาแต่ละส่วนแล้วจึงเป็นที่มาที่ไปถึงความสำคัญที่เราจำเป็นต้องสร้างคนมืออาชีพไปพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งไปกว่านั้น หลายประเทศมีแนวโน้มเดินหน้าเร่งการขยายตัวของภาคบริการ ผันตัวสู่การเป็น Service based Economy เศรษฐกิจแห่งภาคบริการ  ซึ่งมองกลับมาที่ไทยเราเองจะต้องมีบุคลากรที่สามารถรองรับกับภาคธุรกิจบริการดังกล่าวได้  จึงควรจะเริ่มสร้างอาวุธของตนเองและมองหาจังหวะที่เหมาะสมในการยกระดับของธุรกิจให้เข้าถึงตลาดอาเซียน ซึ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ธุรกิจ MICE การประชุมและนิทรรศการ และ 2) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นแรงจูงใจหรือให้รางวัล ซึ่งหน้าที่ของ PIM คือการหล่อหลอมนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในตลาดด้าน Hospitality Industry และมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind) ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญที่ต้องผลิตคนที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการแข่งขันในธุรกิจบริการกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่กำลังขยายตัว

ด้านสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน 2552 – 2558  ด้านการขนส่งทางอากาศ  ประเทศไทยเป็นประตูสู่อาเซียน อีกทั้งการเปิดเสรีการบินภายใต้ความร่วมมือในการจัดตั้งตลาดการบินร่วมของอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market) การเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ     เป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจการบินของไทยในการการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการบินมากขึ้นเพื่อแข่งขันในตลาดการบินภูมิภาคได้ไม่ยาก จากข้อได้เปรียบด้านทำเลเป็นศูนย์กลาง ด้านผู้โดยสารที่ใช้การคมนาคมทางอากาศซึ่งปัจจุบันมีการเติบโตสูงขึ้นควบคู่กันไป

PIM ยืนหยัดเน้นการเรียนการสอน โดยการฝึกปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมการบินอย่างเข้มข้นตลอดหลักสูตร เท่าทันการขยายตัวเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ โดยความร่วมมือ การสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจสายการบินทั้งในและต่างประเทศ และการท่าอากาศยานไทย รวมถึงบริษัทสถานประกอบการพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจบริการที่มีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพและอุปกรณ์ ต่อเนื่องด้วยหลักสูตรภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาจีน, อังกฤษ และ ญี่ปุ่น  ศาสตร์แห่งการบริการด้านต่างๆ เน้นการปฏิบัติงานกับศูนย์ปฏิบัติการครบวงจร ที่ทันสมัยที่สุด สู่ผู้นำด้านบริการ ที่เดียวที่ให้โอกาสก้าวสู่ธุรกิจบริการอย่างแท้จริง มีโอกาสฝึกปฏิบัติงาน ให้ได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้ทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติจริง ภายในห้องปฏิบัติการจำลองของโรงแรม ห้องพักมาตรฐาน ห้องชุดภัตตาคาร คอฟฟี่ช็อป ห้องครัว และเครื่องบินจำลอง เพื่อเสริมทักษะเฉพาะทางให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมไปถึงสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ที่พร้อมสร้างบัณฑิตมืออาชีพเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดยุค AEC ต่อไป

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  จะเปิดรับนักศึกษาด้าน “การจัดการธุรกิจการบิน และ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว” รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2557 พร้อมมีทุนการศึกษา เพื่อคัดสรรนักศึกษาที่มีความสนใจ สนใจติดต่อ 02-832-0200 ถึง 14 หรือ สามารถสมัครสอบชิงทุนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.pim.ac.th
 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 19,300 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 56 เวลา 15:29:00 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 18 ก.ย. 57
content ปิดแน่ !!!! ถ้าไม่แก้ปัญหาเด็กนักเลง
ปิดแน่ !!!! ถ้าไม่แก้ปัญหาเด็กนักเลง
content ไฟเขียวใบประกอบฯครูอาชีวะ ชี้เป็นสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะ
ไฟเขียวใบประกอบฯครูอาชีวะ ชี้เป็นสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะ
content เตรียมตัวให้พร้อม รับสอบตรง มศว58
เตรียมตัวให้พร้อม รับสอบตรง มศว58
content มูลนิธิเอสซีจี เดินสายพบปะเด็กทุนภาคอีสาน
มูลนิธิเอสซีจี เดินสายพบปะเด็กทุนภาคอีสาน
content มูลนิธิเอสซีจีปรับมุมมอง พลิกแนวคิด “วัยรุ่น วัยเรียน
มูลนิธิเอสซีจีปรับมุมมอง พลิกแนวคิด “วัยรุ่น วัยเรียน ล้วงสูตรลับปรับอนาคต” ในงานพบปะนักเรียนทุน S
content ขอเชิญร่วมประกวด"ลมหายใจไร้มลทิน" ชิงทุน กว่า 300,000บาท
ขอเชิญร่วมประกวด"ลมหายใจไร้มลทิน" ชิงทุน กว่า 300,000บาท
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ