ปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดตัว สาขาการจัดการธุรกิจการบิน เปิดรับปีการศึกษา 57

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) พี ไอ เอ็ม สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (Aviation Business Management : AVI) และ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management : HTM) พร้อมเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มุ่งผลักดันนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ เตรียมการสร้างบัณฑิตมืออาชีพที่มีความเข้าใจรอบรู้ในอุตสาหกรรมการบริการ ทันรับการขยายตัวเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศแห่งอาเซียน รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน วิชาชีพด้านการบริการ การท่องเที่ยว (hotel services and tourism) 1 ใน 8 อาชีพที่เปิดเสรีเป็นการส่งเสริมให้การตลาดและฐานผลิตที่มีการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงานที่ได้มาตรฐานจะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพื่อให้สามารถทำงานใน 10 ประเทศสมาชิกได้

PIM จึงมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง ตามรูปแบบการเรียนการสอน Work-based Learning เน้นการเรียนผนวกการฝึกปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมภาคธุรกิจบริการ (Service sector) อย่างเข้มข้น ตั้งแต่ชั้นปีแรกจนจบหลักสูตรการศึกษา ด้วยปัจจัยเสริมที่มีความสำคัญยิ่ง กล่าวคือสถาบันฯ เป็นCorporate University หรือสถาบันการศึกษาที่เกิดขึ้นจากองค์กรธุรกิจ จึงทำให้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทุกด้าน ตอบสนองรูปแบบการเรียนที่นักศึกษาสามารถมีโอกาสเข้าไปฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตรงกับสาขาที่เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) กล่าวว่า “ทางสถาบันฯพยายามที่จะสร้างทางเลือกให้กับนักศึกษาในการเปิดหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ และครั้งนี้เป็นโอกาสอันดียิ่งที่ PIM เปิดสอนสาขาการจัดการธุรกิจการบิน และ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในเวลาที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และสำคัญขึ้นทวีคูณเมื่อเข้าการเปิดเสรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นอุตสาหกรรมในภาคบริการที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดที่ก่อให้เกิดรายได้มหาศาล เป็นส่วนช่วยในการสร้างเสถียรภาพของประเทศ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้ การจ้างงานที่มากตามไปด้วย ประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว มากด้วยศักยภาพสภาพแวดล้อมเป็นข้อได้เปรียบ และรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ประชากรอย่างกว้างขวาง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีลักษณะเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายประเภท มีองค์ประกอบ คือ นักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาแต่ละส่วนแล้วจึงเป็นที่มาที่ไปถึงความสำคัญที่เราจำเป็นต้องสร้างคนมืออาชีพไปพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งไปกว่านั้น หลายประเทศมีแนวโน้มเดินหน้าเร่งการขยายตัวของภาคบริการ ผันตัวสู่การเป็น Service based Economy เศรษฐกิจแห่งภาคบริการ  ซึ่งมองกลับมาที่ไทยเราเองจะต้องมีบุคลากรที่สามารถรองรับกับภาคธุรกิจบริการดังกล่าวได้  จึงควรจะเริ่มสร้างอาวุธของตนเองและมองหาจังหวะที่เหมาะสมในการยกระดับของธุรกิจให้เข้าถึงตลาดอาเซียน ซึ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ธุรกิจ MICE การประชุมและนิทรรศการ และ 2) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นแรงจูงใจหรือให้รางวัล ซึ่งหน้าที่ของ PIM คือการหล่อหลอมนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในตลาดด้าน Hospitality Industry และมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind) ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญที่ต้องผลิตคนที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการแข่งขันในธุรกิจบริการกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่กำลังขยายตัว

ด้านสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน 2552 – 2558  ด้านการขนส่งทางอากาศ  ประเทศไทยเป็นประตูสู่อาเซียน อีกทั้งการเปิดเสรีการบินภายใต้ความร่วมมือในการจัดตั้งตลาดการบินร่วมของอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market) การเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ     เป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจการบินของไทยในการการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการบินมากขึ้นเพื่อแข่งขันในตลาดการบินภูมิภาคได้ไม่ยาก จากข้อได้เปรียบด้านทำเลเป็นศูนย์กลาง ด้านผู้โดยสารที่ใช้การคมนาคมทางอากาศซึ่งปัจจุบันมีการเติบโตสูงขึ้นควบคู่กันไป

PIM ยืนหยัดเน้นการเรียนการสอน โดยการฝึกปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมการบินอย่างเข้มข้นตลอดหลักสูตร เท่าทันการขยายตัวเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ โดยความร่วมมือ การสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจสายการบินทั้งในและต่างประเทศ และการท่าอากาศยานไทย รวมถึงบริษัทสถานประกอบการพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจบริการที่มีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพและอุปกรณ์ ต่อเนื่องด้วยหลักสูตรภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาจีน, อังกฤษ และ ญี่ปุ่น  ศาสตร์แห่งการบริการด้านต่างๆ เน้นการปฏิบัติงานกับศูนย์ปฏิบัติการครบวงจร ที่ทันสมัยที่สุด สู่ผู้นำด้านบริการ ที่เดียวที่ให้โอกาสก้าวสู่ธุรกิจบริการอย่างแท้จริง มีโอกาสฝึกปฏิบัติงาน ให้ได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้ทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติจริง ภายในห้องปฏิบัติการจำลองของโรงแรม ห้องพักมาตรฐาน ห้องชุดภัตตาคาร คอฟฟี่ช็อป ห้องครัว และเครื่องบินจำลอง เพื่อเสริมทักษะเฉพาะทางให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมไปถึงสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ที่พร้อมสร้างบัณฑิตมืออาชีพเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดยุค AEC ต่อไป

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  จะเปิดรับนักศึกษาด้าน “การจัดการธุรกิจการบิน และ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว” รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2557 พร้อมมีทุนการศึกษา เพื่อคัดสรรนักศึกษาที่มีความสนใจ สนใจติดต่อ 02-832-0200 ถึง 14 หรือ สามารถสมัครสอบชิงทุนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.pim.ac.th
 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 46,686 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 56 เวลา 15:29:00 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 07 เม.ย. 60
content ให้ทุน 50% เมื่อเรียนสิงคโปร์กับ Shelton college
วิทยาลัย shelton เด่นในการโรงแรมและท่องเที่ยว ฝึกงานได้
content SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนคุณครู อาจารย์ และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอ
content SPU : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา Busan University of
อาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาโครงก
content มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส์ แจกทุกการศึกษา!
แจกทุกการศึกษาหลักสูตรMBA(เรียนเต็มเวลา)
content SPU : คณะบริหารธุรกิจ SPU รับขวัญถุงกาชาด ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพ
ผู้แทนนักศึกษากลุ่ม Staffs คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 5 คน เข้ารับขวัญถุงกาชาด “โครง
content SPU : นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 30 กว่าชีวิต เรียนกับตัวจริง ประสบกา
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ