รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2557


UploadImage
รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประจำปีการศึกษา 2557จำนวนการระบจำแนกตามหลักสูตรและศูนย์การศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 40
การประถมศึกษา 50
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40
การตลาด 30
เลขานุการการแพทย์ 30
การจัดการ 30
การเงิน 30
การบริการลูกค้า 30
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี 70
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นิติศาสตร์ 40
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย 30
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 40
ภาษาอังกฤษ 60
รัฐศาสตร์ 60
รัฐประศาสนศาสตร์ 50
ภาษาจีน 30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 100
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ธุรกิจการโรงแรม 120
ธุรกิจการบิน 120
การท่องเที่ยว 120
Hospitality Management (International) 30

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนสิรินธร
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 30
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 30
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40
เทคโนโลยีเคมี 20
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เลขานุการการแพทย์ 18
โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 40
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 80
โภชนาการและการประกอบอาหาร 50
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คหกรรมศาสตร์ 80

สถานที่จัดการเรียนการสอน ซอยรางน้ำ
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60

สถานที่จัดการเรียนการสอน ซอยระนอง 2
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร์ 140

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดลำปาง
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย 60
โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดนครนายก
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย 60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 30
โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 40
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 45
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย 40

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดตรัง
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ 60
โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 60
 
คุณสมบัติ
- แยกตามสาขา(รายละเอียดเพื่มเติมตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

กิจกรรมการรับสมัคร กำหนดการ
เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 56 - 5 มกราคม 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 10 มกราคม 57
วันสอบ 25 - 26 มกราคม 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 กุมภาพันธ์ 57
สอบสัมภาษณ์ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว 12 กุมภาพันธ์ 57
ประชุมผู้ปกครอง 1 มีนาคม 57
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 4,000 บาท 13 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 57
บันทึกประวัติส่วนตัว 16 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 57
รายงานตัวเป็นนักศึกษา 2 มีนาคม 57

ที่มา :http://entrance.dusit.ac.th/index.php

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 91,523 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 56 เวลา 14:01:52 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 27 ต.ค. 59
content SPU : ม.ศรีปทุม เปิดให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ แจ้งความจำนงเข้าร่วมพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เปิดให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ (ระดับปริญญาตรี -โท-เอก) แจ้งควา
content เรียน ป.โท ฟรีที่เดนมาร์ก
content ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
content SPU : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัด
content SPU : ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคม โครงการฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จากมหาวิทยาลัยบูรพา บร
content SPU : อาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม และไวยาวัจกร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ไวยาวัจกรวั
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ