19 โครงการรับตรง ใครสอบไม่ติดลองเข้ามาดู

UploadImage

 

สำหรับคนที่สอบไม่ติด Admission 54  ฟังทางนี้ค่ะ ยังเหลือรับตรงจากมหาวิทยาลัยอีกมากมาย มาดูกัน


1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการสมทบพิเศษ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตระยอง  ระดับปริญญาตรี   ประจำปีการศึกษา 2554  ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT เข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัย
          1. มจพ. กรุงเทพมหานคร ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
          2. มจพ. ปราจีนบุรี ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมและคณะอุตสาหกรรมเกษตร
          3. มจพ. วิทยาเขตระยอง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การสมัครสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/ และสมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS ตั้งแต่20 เมษายน จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2554  
รายละเอียดแนบ  http://www.admission.kmutnb.ac.th/Rabiapkan_Rap_SamakRayong20April-17May2011.pdf
 


2. ม.พะเยา  โครงการผลิตนักภูมิสารสนเทศสู่ท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  
จำนวนรับ 60 คน   หมดเขตรับสมัคร 12 พ.ค. 54
เว็บไซด์หลัก  http://www.admission.pyo.nu.ac.th/
รายละเอียดแนบ http://www.admission.up.ac.th/newmanage/Newup/File634378772371082472...PDF
 

3.ม.พะเยา หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) 
จำนวนรับ 60 คน  สมัครทางไปรษณีย์ ถึง 12 พ.ค. 54 สมัครด้วยตนเองถึง 18 พ.ค. 54
เว็บไซด์หลัก  http://www.admission.pyo.nu.ac.th/
รายละเอียดแนบ http://www.admission.pyo.nu.ac.th/File54/heath_duo.pdf
 

4.  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง   โครงการศึกษิตศิลปะ หลักสูตร ศิลปบัณทิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2554 (รอบ2)   สำหรับนักเรียนพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวนรับ 30คน
ใช้  GPAX รวม 6 เทอม  ไม่ต่ำกว่า 2.25    รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดตามไฟล์แนบ http://eds.trang.psu.ac.th/ptw/news/uploaded_files/news_id_3110.pdf
 


  5.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี  

ตั้งแต่วันที่26 เมษายน 2554 - 10 พฤษภาคม 2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 20 คน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 20 คน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 30 คน
คณะนิติศาสตร์  จำนวน  200 คน
คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์สาขาการระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)  จำนวน 90 คน
รายะเอียดทั้งหมด  http://www.reg.cmu.ac.th/files/publishspecial54.pdf
เว็บไซต์หลัก   http://www.reg.cmu.ac.th
 

6. มหาวิทยาลัยบูรพา   รับสมัครเข้าศึกษา ภาคพิเศษ (หลักสูตร4ปี)
ครั้งที่ 2 คัดเลือกโดยใช้ GPAX 6 ภาคเรียน  และผลคะแนน O-NET
รับสมัคร 28 เมษายน- 10 พฤษภาคม 54
รายละเอียดเพิ่มเติม http://service.buu.ac.th/piset54-2.pdf
http://e-admission.buu.ac.th/index.php
 

7.ม.ธรรมศาสตร์   โครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรวารสารศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (BJM)
รับสมัคร 20 เมษายน - 10 พฤษภาคม 54
Application for Academic year 2011(2nd)
* ขั้นตอนการสมัคร
* Application Form 2011
 

8.  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (วิศวกรรมโยธา)
รับสมัครถึง 20 พ.ค.54    จำนวนรับ 20  คน
รายละเอียดเพิ่มเติม http://eng.kps.ku.ac.th
 

9.หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะจิตวิทยา  วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (รอบที่ 2)   (รายละเอียด)
รับสมัครภายใน  6  มิถุนายน 2554
คณะวิทยาศาสตร์  วท.บ. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (รอบที่ 2) (รายละเอียด)
รับสมัครภายใน  12 พฤษภาคม 2554
เว็บไซด์ หลัก http://www.admissions.chula.ac.th/
 

10.ม.เกษตรศาสตร์   คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
รอบ 2 ในวันที่ 9 - 10 - 11 พฤษภาคม 2554 โดยต้องมาสมัครด้วยตนเอง
ดาวน์โหลดระเบียบการ และ ใบสมัคร ได้ที่ http://www.sbai.agro.ku.ac.th/inews/photo/129.pdf
 

11.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทเศศึกษา วิชาเอกวิเทศธุรกิจ : เกาหลี และสาขาวิชาเอกเกาหลีศึกษา
วิชาเอกวิเทศธุกิจ : เกาหลี  60 คน
วิชาเอกเกาหลีศึกษา       60  คน
รับสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่  20 พฤษภาคม 54
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions/File_sub_news/108.pdf
ใบสมัคร http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions/File_sub_news/109.pdf
 
 
12. วิทยาลัยนานาชาติ   ม.บูรพา หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี (สอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ทุกรายวิชา)
1.Bachelor of Business Administration (B.B.A.)หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)
- Managementการจัดการ
- Marketingการตลาด
- Tourism and Hotel Managementการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- Business Information Systemระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- Logistics Managementการจัดการโลจิสติกส์
- International Business Managementการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- Financeการเงิน
2. Bachelor of Arts (B.A.)หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- Communication Skills for Human Resource Developmentทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-Global Business Communicationการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
3. Bachelor of Fine and Applied Arts (B.F.A.)หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
-  Communication Arts and Designนิเทศศิลป์และการออกแบบ
- Arts and Design Management (Minor)      การจัดการศิลปะและการออกแบบ (วิชาโท)
                - Textile Design (Minor)  การออกแบบสิ่งทอ (วิชาโท)
รับสมัครถึง 10สิงหาคม 54
website:  http://buuic.buu.ac.th/


13. ม. แม่ฟ้าหลวง  โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน
(ระบบโควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2554  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ปิดรับสมัคร 6 พ.ค. 54
อ่านรายละเอียด http://itschool.mfu.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=230:special-quota-se-2011&catid=44:news-a-activities&Itemid=63
 

  14. สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารพระจอมเกล้าลาดกระบัง   หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์นานาชาติ
นักศึกษาในหลักสูตรยังสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตร 2+2  ระหว่างพระจอมเกล้าลาดกระบังและมหาวิทยาลัย Glasgow ประเทศสหราชอาณาจักร  จะเรียนที่พระจอมเกล้าลาดกระบังเป็นเวลา2 ปี แล้วไปต่อที่มหาวิทยาลัย Glasgow อีก 2 ปี
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 พ.ค. 2554
รายละเอียดและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.kmitl.ac.th/ic/program/software/

 
15.  ม.รังสิต  หลักสูตรICT (นานาชาติ)
เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 เม.ย. - 6 มิ.ย.54 นี้
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ Information and Communication Technology (ICT) ในปีการศึกษา 2554
 โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรDouble Degree Programกับ Murdoch University แห่งประเทศออสเตรเลีย โดยนักศึกษาจะได้รับปริญญาสองใบ จากทั้งมหาวิทยาลัยรังสิตและMurdoch University
ทั้งนี้ในหลักสูตรยังเน้นการให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึกงานในบริษัทชั้นนำ ทั้งในและนอกประเทศ อาทิ ในปี 2010 นักศึกษา ICT ไปฝึกงานที่ - Chevron Corporation จำนวนทั้งหมด 4 คน - บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งหมด 1 คน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชา สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติ ได้แก่ ในปี 2010 บัณฑิตจากภาควิชา ICT ได้รับการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทที่ Boston University โดยในหลักสูตรจะสอนครอบคลุมถึง Computer Games, Animation, Computer Graphics, Virtual Reality, Multimedia คณาจารย์ผู้สอนจบปริญญาเอกในสาขาวิชาที่สอน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-997-2200 ต่อ 4012, 4018 หรือติดต่อคุณอัญชลี โทร. 02-997-ต่อ 4013
Email: inter@rsu.ac.th Website: http://www.rsu.ac.th/ric/NICT.html
Facebook: http://www.facebook.com/ict.rangsit
 

16. ม.เกษตรศาสตร์   คณะเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร
รับสมัคร วันที่ 18 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2554   จำนวนรับ 30คน
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.agbus.eco.ku.ac.th/2554/new%20nisit%202554.pdf
เว็บไซด์หลัก http://www.agbus.eco.ku.ac.th/
 

17. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2554 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11พฤษภาคม 2554
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://www.admissions.au.edu/th/
 

18.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 10 ประจำปีการศึกษา 2554
รับสมัคร ตั้งแต่  1 เมษายน  ถึง 15 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.ssru.ac.th/news_u2554/april/2554.pdf
 

19. มหาวิทยาลัยบูรพา   หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ภาคพิเศษ
รับสมัคร วันที่ 28เม.ย. - 10พ.ค. 2554เปิดให้บันทึกข้อมูลผู้สมัครได้ที่เว็บไซต์
http://e-admission.buu.ac.th/script/progAppMenu.php
เว็บไซด์หลัก   http://e-admission.buu.ac.th/index.php

 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 28,595 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 04 พฤษภาคม 54 เวลา 10:36:22 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 10 ม.ค. 60
content รมว.ศธ. สั่ง สพฐ. เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการครูคืนถิ่น
สั่งเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้ สพฐ.เป็นเจ้าภาพหลักแทน สกอ.
content ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
ในโอกาสนี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ ได้กล่าวว
content RBRU : มรภ.รำไพพรรณี " ปันน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้ "
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือชาวใต้
content ผอ.สพฐ. ชี้ปมแย่งเข้ารร.ดัง
ประเด็นด้านการศึกษาในโรงเรียนมัธยม ดร.เฉลิมชัยได้ตอบคำถามในตอนหนึ่งถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
content สถานี ก.ค.ศ. ไขข้อข้องใจ
content SPU : SPU Trip : ครั้งที่ 8 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โ
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม SPU Trip : ครั้งที่ 8 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม สำหรับบุคลากร
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ