รับตรงม.พะเยา ปี55 หลายโครงการ ฉบับปรับปรุง!

UploadImage

รับตรงม.พะเยา ประจำปีการศึกษา
2555 หลายโครงการ
 
         มาแล้วค่ะโครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งประกาศนี้เป็นประกาศฉบับล่าสุดอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย 5 โครงการดังนี้ค่ะ
1.โครงการนักเรียนเรียนดี รับหลายคณะ รับจำนวน4,205 คน
2.โควตาทั่วประเทศ รับหลายคณะเช่นกัน รับจำนวน 4,354 คน
3.โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต รับจำนวน 8 คน
4.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท---หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(แนวใหม่) รับจำนวน 15 คนและ
5.โครงการผลิตนักวิศวกรไอที สำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 30 คน
  
         สำหรับวันเปิดรับสมัคร และรายละเอียดต่างๆ แต่ละโครงการจะไม่เหมือนกัน มาดูรายละเอียดกันค่ะ ....

1.โครงการนักเรียนเรียนดี
         การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2555ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอนและพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 4,205 คน
 
การรับสมัครเข้าศึกษา
         สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.thตั้งแต่วันที่ 4สิงหาคม – 23กันยายน2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง ติดรูปผู้สมัคร ตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200บาท ตามธนาคารที่กำหนด และส่งเอกสารการสมัคร พร้อมหลักฐานไปยัง
มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ภายในวันที่ 23กันยายน 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หมายเหตุ(วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการนักเรียนเรียนดี ปี 2555”)
 
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/ สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก ทั้งนี้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่23 – 25พฤศจิกายน2554 (www.admission.up.ac.th)
 
เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 4 ภาคเรียน
กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับผลการเรียนจากมากไปหาน้อย
 
วันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร(www.admission.up.ac.th)
วันที่26 – 28 กันยายน 2554
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(www.admission.up.ac.th)
วันที่7 ตุลาคม 2554
 
ตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่15 ตุลาคม 2554
 
สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่15 ตุลาคม 2554
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 20ตุลาคม 2554
 
ขึ้นทะเบียนขอสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามธนาคารที่กำหนดวันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2554
 
*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศการรับตรงโครงการเรียนดีม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ

 
 

2.โควตาทั่วประเทศ
         มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2555 ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น4,354 คน
 
การรับสมัครเข้าศึกษา
         สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร200 บาท ตามธนาคารที่กำหนด และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง
มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า
.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ภายในวันที่3 ตุลาคม 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโควตาทั่วประเทศ ปี 2555”)
 
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/ สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก ทั้งนี้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่23 – 25พฤศจิกายน2554 (www.admission.up.ac.th)
 
เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
         พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ3 ส่วน ได้แก่
1) ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 4 ภาคเรียน มีค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 20
2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ำหนักตามสาขาวิชากำหนด
3) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) มีค่าน้ำหนักตามสาขาวิชากำหนดรวมกันแล้วนำค่านํ้าหนักคะแนนรวมทั้งสิ้นมาพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลำดับที่จากมากไปหาน้อย
หมายเหตุ: ใช้ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) เดือนตุลาคม 2554
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 23 – 25พฤศจิกายน 2554
 
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 30พฤศจิกายน 2554
 
การตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
วันสอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (www.admission.up.ac.th)
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
ขึ้นทะเบียนขอสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนของสิทธิ์ตามธนาคารที่กำหนดวันที่
9 - 16 มกราคม 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่20 มกราคม 2555
 
*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศการรับตรง โควตาทั่วประเทศม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ

 
 
3.โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต
         มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียน 17จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่านแม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี
  
จำนวนรับ
         มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2555จำนวนทั้งสิ้น 15คน ดังนี้
1) โรงเรียนในเขต 8จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน จำนวน 8คน
2) โรงเรียนในเขต 17จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี จำนวน 7 คน
 
การรับสมัครเข้าศึกษา
         สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.thตั้งแต่วันที่ 4สิงหาคม – 3ตุลาคม 2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท ตามธนาคารที่กำหนดและส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง
มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000            
ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หมายเหตุ(วงเล็บมุมซอง “สมัครนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2555”)
กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร
 
การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
องค์ประกอบในการคัดเลือก คือ
1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5ภาคเรียน (GPA) 20%
2) ความถนัดทั่วไป (GAT) 20%
3) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 10%
4) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 30%
5) วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 20%
ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครสอบ GAT PAT1และ PAT2ทาง www.niets.or.thของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
เกณฑ์การตัดสินผลการสอบคัดเลือก
ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 4ส่วน ได้แก่
1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5ภาคเรียน (GPA) มีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด
2) ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด
3) ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพที่กำหนด (PAT) โดยมีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด คือ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และPAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
4) ผลการสอบจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
น้ำหนักตามที่กำหนด
 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร(www.admission.up.ac.th)
วันที่14 – 16 ธันวาคม 2554
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(www.admission.up.ac.th)
วันที่6 มกราคม 2555
 
ตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่13 – 14 มกราคม 2555
 
สอบสัมภาษณ์
วันที่15 มกราคม 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา(www.admission.up.ac.th)
วันที่20 มกราคม 2555
 
รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(www.admission.up.ac.th)
วันที่28 มกราคม 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขอสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่30 มกราคม 2555
 
*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศโครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิตม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ

 
 

4.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท---หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(แนวใหม่)
         การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2555จำนวนรับ15 คน
 
การรับสมัครเข้าศึกษา
         สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4สิงหาคม – 3ตุลาคม 2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 1,000บาท ตามธนาคารที่กำหนด และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง
มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ภายในวันที่ 3ตุลาคม 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หมายเหตุ(วงเล็บมุมซอง “สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) ปี 2555”)
กรณีมีใบสมัครที่ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้หรือหมดสิทธิ์ในการสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครสอบให้
 
การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
องค์ประกอบในการคัดเลือก คือ
1) ความถนัดทั่วไป (GAT) 30%
2) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 10%
3) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 30%
4) วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 30%
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครสอบ GAT PAT1และ PAT2ทาง www.niets.or.th ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดำเนินการสมัครสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ทาง http://www9.si.mahidol.ac.th
 
เกณฑ์การตัดสินผลการสอบคัดเลือก
ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 4ส่วน ได้แก่
1) ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด
2) ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพที่กำหนด (PAT) โดยมีค่าน้ำหนักตามที่กำหนด คือ PAT 1ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และPAT 2ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3) ผลการสอบจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) นํ้าหนักตามที่กำหนดจากนั้นนำค่านํ้าหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อยและผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธ์ตรวจร่างกาย ทดสอบจิตเวช และสอบสัมภาษณ์
 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 14 – 16ธันวาคม 2554
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 6มกราคม 2555
 
ตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 13 – 14มกราคม 2555
 
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 15มกราคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 20มกราคม 2555
 
รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 28มกราคม 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 30 มกราคม 2555
 
*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ

 
 
5.โครงการผลิตนักวิศวกรไอที สำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
         มหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการผลิตนักวิศวกรไอที สำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา2555 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนรับ 30 คน
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
         เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ช่างโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 
การรับสมัครเข้าศึกษา
1) สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามธนาคารที่กำหนด และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง
มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้า
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2554
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการผลิตนักวิศวกรไอที ปีการศึกษา 2555”)

 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร
ตั้งแต่วันที่ 23– 25 พฤศจิกายน 2554 (www.admission.up.ac.th)
หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค่าสมัคร
 
เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
         พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 4 ภาคเรียนกรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับผลการเรียนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร(www.admission.up.ac.th)
วันที่23 – 25 พฤศจิกายน 2554
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(www.admission.up.ac.th)
วันที่30 พฤศจิกายน 2554
 
ตรวจร่างกาย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
สอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา(www.admission.up.ac.th)
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ตามธนาคารที่กำหนด
วันที่9-16 มกราคม 2555
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่20 มกราคม 2555
 
*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศโครงการผลิตนักวิศวกรไอทีม.พะเยาได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ

 
 
 
 
***สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง

หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://www.up.ac.th/admission/
 
 
มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร 0-5446-6666 ต่อ 1020,1027
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 3 ส.ค. 54

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 320,157 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม 54 เวลา 17:29:21 น.

คุณ จ.สต.ประภาส จันทร์ทรี ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ตอบคำถาม : คนสมัครสาธารณสุขน้อยมากครับ อัตราเเข่งขัน 1: 1.3 เท่านั้นเอง ได้อยู่เเล้ว ชิวๆๆ"

เมื่อเวลา 22 ตุลาคม 55 14:52:22 น.
คุณ วชิระศักดิ์ นวลนิ่ม ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ชื่อของผมผิดจะทำไงครับ"

เมื่อเวลา 18 มกราคม 55 09:21:14 น.
คุณ อติภา พิสณฑ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"รอรอบแอดมิชชั่นนะคะ ทางม.พะเยาจะเปิดรับอีกครั้งค่ะ"

เมื่อเวลา 10 มกราคม 55 10:48:17 น.
คุณ อภิรดี ปานสมบัติ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""ม.พะเยา ยังจะเปิดรับสมัครอีกไหมคะ เพิ่งทราบว่าลูกชายไม่ได้ไปสมัคร และตอนนี้หมดเขตรับสมัครแล้ว ขอบคุณค่ะ""

เมื่อเวลา 10 มกราคม 55 09:01:51 น.
คุณ นายอดิเทพ เสรีกุลธนากร ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"มีคนสมัคร สาธารณสุข เยอะไหมครับ เราจะมีโอกาสได้ไหมครับ"

เมื่อเวลา 06 ธันวาคม 54 11:35:32 น.
คุณ อติภา พิสณฑ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"รอประกาศอีกทีนะคะ บางทีอาจมีลุ้น :)"

เมื่อเวลา 19 ตุลาคม 54 15:24:22 น.
คุณ มิ่งขวัญ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ม.พะเยา ยังจะเปิดรับสมัครอีกไหมค่ะ พอดี ไปสมัครไม่ทันค่ะ"

เมื่อเวลา 19 ตุลาคม 54 14:02:38 น.
คุณ นายกฤษฎา บุตรวาปี ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ถ้ากรอกข้อมูลการสมัครผิดจะแก้ไขยังไงดีครับ ช่วยตอบด้วยครับ"

เมื่อเวลา 05 สิงหาคม 54 16:40:04 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 19 มี.ค. 60
content RBRU : "นักศึกษาใหม่ " มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี รับรายงานตัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดการรายงานตัวนักศึกษาประเภทรับตรง
content RBRU : " ร.ร. สาธิต" มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดแสดงโครงงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
content เรียน MBA กับ La Verne ซิ ไม่เอา exp.การทำงานนะ
University of La Verne-USA มหาลัยเอกชน ดียังไงคลิกอ่านดู
content SPU : ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภา
content SPU : 3 สิ่งนี้ ที่คนอยากเรียนนิเทศาสตร์ ต้องมี!
3 สิ่งนี้ ที่คนอยากเรียนนิเทศฯ ต้องมี! สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากเรียนคณะนิเทศศาสตร์ ก็ลองสำรวจตัวเอ
content SPU : การสื่อสารสถาปัตยกรรม ม.ศรีปทุม สร้างอาชีพใหม่ในวงการสถาปนิก ตอบ
การสื่อสารสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างอาชีพใหม่ในวงการสถาปนิก ตอบโจทย
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ