มทส. ปลื้มชาวโคราชตอบรับนิทรรศการ 22 ปีคับคั่งกว่า 6 พันคน

ชาวโคราชตอบรับนิทรรศการ 22 ปี มทส. กับการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม เข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่งกว่า 6 พันคน
 
UploadImage


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  จัดนิทรรศการ "22 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม"

แสดงผลงานวิจัยและภารกิจในการเป็น “ที่พึ่ง” ด้านการศึกษาและสังคม
ด้านงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555 ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดนครราชสีมาเข้าชมนิทรรศการอย่างคับคั่งถึง 6,354 คน
 
 
UploadImage

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา จัดงานนิทรรศการ "22 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม" แสดงผลงานวิจัย กิจกรรม และภารกิจด้านความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม (USR) ตลอดช่วงระยะเวลา 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการเป็นที่พึ่งของสังคมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาและสังคม งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อสังคม สุขภาพและคุณภาพชีวิต อาทิ การผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม ผลงานวิจัยที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ทั้งเรือน้ำใจปีบทอง เครื่องกำจัดลูกน้ำยุง เสื้อชูชีพ เป็นต้น งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเทคโนโลยีสังคม เช่น โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว ไก่เนื้อพันธุ์โคราช ข้าวขึ้นรูป แป้งต้านทานการย่อย สาหร่ายเส้นแก้ว เซรามิก กันกระสุน ระบบไฟจราจรอัจฉริยะ เก้าอี้ออกกำลังกายเสริมยางยืดสำหรับผู้บริหาร รถเข็นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ เครื่องบดยาไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจจับความชื้น ฯลฯ ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ได้มีการปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการให้บริการด้านความรู้และร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน เช่น อุทยานการเรียนรู้ เมืองจราจรจำลอง ฟาร์มมหาวิทยาลัย อุทยานผีเสื้อ SUT Camp นอกจากนี้ ได้จัดบริการด้านสุขภาพฟรี โดยศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข มทส. ให้บริการตรวจการนอนหลับ ตรวจวัดความสมบูรณ์ของหลอดเลือด กรุ๊ปเลือด ตรวจวัดสายตา ความดันลูกตา ในงานนี้ด้วย
 
UploadImage
การจัดงานนิทรรศการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 22 ปี ในวันที่ 27 กรกฎาคมศกนี้ เพื่อให้บุคคลภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมากขึ้น ในฐานะเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม และพร้อมเป็นที่พึ่งของสังคมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับชุมชน องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้นอีกด้วย
 
UploadImage
อธิการบดี มทส. กล่าวด้วยว่า “ตั้งแต่รับตำแหน่งอธิการบดีมา ผมได้ประกาศตลอดเวลาว่า สังคมหวังจะเห็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่พึ่งของสังคม เพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นสถาบันที่ชี้นำสังคม ก็ขอเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม  เราจึงประกาศตัวว่า  “มทส. เป็นมหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคม” ไม่ใช่เราพูดแต่ปากแล้วไม่ปฏิบัติเป็นรูปธรรม เช่น เราส่งอาจารย์ระดับปริญญาเอกไปทำงานร่วมกับนายอำเภอ 32 อำเภอ เรียกโครงการนี้ว่า โครงการ 32 อำเภอ 32 ดอกเตอร์ เราประกาศนโยบายจากหิ้งลงสู่ห้าง นำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย อันไหนที่ทำเชิงพาณิชย์หรือเชิงอุตสาหกรรมได้ ก็ผ่านทางสภาอุตสาหกรรม หรือหอการค้า อันไหนที่เกษตรกรต้องการโดยตรง เราก็จัดอบรมเกษตรกรเพิ่มผลผลิต หรือจัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตร ในการกำจัดเพลี้ย  นี่คือเป็นสถาบันคู่เคียงของสังคมไทย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปวารณาตัวแล้วว่า เราจะกระทำบทบาทของมหาวิทยาลัยใน 5 ระดับ คือ มหาวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยท้องถิ่น มหาวิทยาลัยภูมิภาค มหาวิทยาลัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนานาชาติ  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เมื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ของการดำเนินการ ผมเองในฐานะ CEO ของมหาวิทยาลัย ตั้งปณิธานเอาไว้ว่า “มทส.จะต้องเป็นที่พึ่งของสังคมไทย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เลิศล้ำวิชาการ เชื่อมประสานสู่สากล” แต่ก่อนที่จะเชื่อมไปถึงจุดนั้นได้ เราเองต้องตระหนักถึงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยท้องถิ่น มหาวิทยาลัยภูมิภาค จึงเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการ “22 ปี มทส. กับการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม” ที่ยกงานวิจัยจากหิ้ง...ลงสู่ห้าง ยกอุทยานการเรียนรู้ ยกเอาการเฝ้าระวังป้องกันสุขภาพมาสู่พี่น้องประชาชน และเพื่อแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีลงสู่ชุมชนและสังคม ฐานะสถาบันคู่เคียงสังคม หรือการเป็น “ที่พึ่ง” ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องตามความต้องการของการพัฒนาภูมิภาค เพื่อให้สังคมและชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด
 
ภาพกิจกรรม >> http://www.facebook.com/media/set/?set=a.462249833787748.110917.120810127931722

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 14,202 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 20 กรกฎาคม 55 เวลา 09:05:07 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 07 เม.ย. 60
content ให้ทุน 50% เมื่อเรียนสิงคโปร์กับ Shelton college
วิทยาลัย shelton เด่นในการโรงแรมและท่องเที่ยว ฝึกงานได้
content SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนคุณครู อาจารย์ และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอ
content SPU : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา Busan University of
อาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาโครงก
content มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส์ แจกทุกการศึกษา!
แจกทุกการศึกษาหลักสูตรMBA(เรียนเต็มเวลา)
content SPU : คณะบริหารธุรกิจ SPU รับขวัญถุงกาชาด ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพ
ผู้แทนนักศึกษากลุ่ม Staffs คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 5 คน เข้ารับขวัญถุงกาชาด “โครง
content SPU : นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 30 กว่าชีวิต เรียนกับตัวจริง ประสบกา
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ