มทส. ปลื้มชาวโคราชตอบรับนิทรรศการ 22 ปีคับคั่งกว่า 6 พันคน

ชาวโคราชตอบรับนิทรรศการ 22 ปี มทส. กับการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม เข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่งกว่า 6 พันคน
 
UploadImage


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  จัดนิทรรศการ "22 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม"

แสดงผลงานวิจัยและภารกิจในการเป็น “ที่พึ่ง” ด้านการศึกษาและสังคม
ด้านงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555 ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดนครราชสีมาเข้าชมนิทรรศการอย่างคับคั่งถึง 6,354 คน
 
 
UploadImage

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา จัดงานนิทรรศการ "22 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม" แสดงผลงานวิจัย กิจกรรม และภารกิจด้านความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม (USR) ตลอดช่วงระยะเวลา 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการเป็นที่พึ่งของสังคมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาและสังคม งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อสังคม สุขภาพและคุณภาพชีวิต อาทิ การผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม ผลงานวิจัยที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ทั้งเรือน้ำใจปีบทอง เครื่องกำจัดลูกน้ำยุง เสื้อชูชีพ เป็นต้น งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเทคโนโลยีสังคม เช่น โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว ไก่เนื้อพันธุ์โคราช ข้าวขึ้นรูป แป้งต้านทานการย่อย สาหร่ายเส้นแก้ว เซรามิก กันกระสุน ระบบไฟจราจรอัจฉริยะ เก้าอี้ออกกำลังกายเสริมยางยืดสำหรับผู้บริหาร รถเข็นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ เครื่องบดยาไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจจับความชื้น ฯลฯ ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ได้มีการปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการให้บริการด้านความรู้และร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน เช่น อุทยานการเรียนรู้ เมืองจราจรจำลอง ฟาร์มมหาวิทยาลัย อุทยานผีเสื้อ SUT Camp นอกจากนี้ ได้จัดบริการด้านสุขภาพฟรี โดยศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข มทส. ให้บริการตรวจการนอนหลับ ตรวจวัดความสมบูรณ์ของหลอดเลือด กรุ๊ปเลือด ตรวจวัดสายตา ความดันลูกตา ในงานนี้ด้วย
 
UploadImage
การจัดงานนิทรรศการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 22 ปี ในวันที่ 27 กรกฎาคมศกนี้ เพื่อให้บุคคลภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมากขึ้น ในฐานะเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม และพร้อมเป็นที่พึ่งของสังคมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับชุมชน องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้นอีกด้วย
 
UploadImage
อธิการบดี มทส. กล่าวด้วยว่า “ตั้งแต่รับตำแหน่งอธิการบดีมา ผมได้ประกาศตลอดเวลาว่า สังคมหวังจะเห็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่พึ่งของสังคม เพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นสถาบันที่ชี้นำสังคม ก็ขอเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม  เราจึงประกาศตัวว่า  “มทส. เป็นมหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคม” ไม่ใช่เราพูดแต่ปากแล้วไม่ปฏิบัติเป็นรูปธรรม เช่น เราส่งอาจารย์ระดับปริญญาเอกไปทำงานร่วมกับนายอำเภอ 32 อำเภอ เรียกโครงการนี้ว่า โครงการ 32 อำเภอ 32 ดอกเตอร์ เราประกาศนโยบายจากหิ้งลงสู่ห้าง นำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย อันไหนที่ทำเชิงพาณิชย์หรือเชิงอุตสาหกรรมได้ ก็ผ่านทางสภาอุตสาหกรรม หรือหอการค้า อันไหนที่เกษตรกรต้องการโดยตรง เราก็จัดอบรมเกษตรกรเพิ่มผลผลิต หรือจัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตร ในการกำจัดเพลี้ย  นี่คือเป็นสถาบันคู่เคียงของสังคมไทย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปวารณาตัวแล้วว่า เราจะกระทำบทบาทของมหาวิทยาลัยใน 5 ระดับ คือ มหาวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยท้องถิ่น มหาวิทยาลัยภูมิภาค มหาวิทยาลัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนานาชาติ  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เมื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ของการดำเนินการ ผมเองในฐานะ CEO ของมหาวิทยาลัย ตั้งปณิธานเอาไว้ว่า “มทส.จะต้องเป็นที่พึ่งของสังคมไทย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เลิศล้ำวิชาการ เชื่อมประสานสู่สากล” แต่ก่อนที่จะเชื่อมไปถึงจุดนั้นได้ เราเองต้องตระหนักถึงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยท้องถิ่น มหาวิทยาลัยภูมิภาค จึงเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการ “22 ปี มทส. กับการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม” ที่ยกงานวิจัยจากหิ้ง...ลงสู่ห้าง ยกอุทยานการเรียนรู้ ยกเอาการเฝ้าระวังป้องกันสุขภาพมาสู่พี่น้องประชาชน และเพื่อแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีลงสู่ชุมชนและสังคม ฐานะสถาบันคู่เคียงสังคม หรือการเป็น “ที่พึ่ง” ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องตามความต้องการของการพัฒนาภูมิภาค เพื่อให้สังคมและชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด
 
ภาพกิจกรรม >> http://www.facebook.com/media/set/?set=a.462249833787748.110917.120810127931722

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 8,520 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 20 กรกฎาคม 55 เวลา 09:05:07 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 30 ก.ย. 57
content ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ที่นอร์เวย์
ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ที่นอร์เวย์
content University of Auckland มอบทุนป.โท ด้านการแสดง
University of Auckland มอบทุนป.โท ด้านการแสดง
content "กระติ๊บไฟฟ้าคว้าดาว" เด็กขอนแก่นซิวแชมป์สิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน
"กระติ๊บไฟฟ้าคว้าดาว" เด็กขอนแก่นซิวแชมป์สิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน
content แอฟริกาใต้วิกฤต ขาดครู 9แสนคน - ทั่วโลกเล็กผลิตครูเพิ่ม
แอฟริกาใต้วิกฤต ขาดครู 9แสนคน - ทั่วโลกเล็กผลิตครูเพิ่ม
content นักวิจัยนาโน เจ๋ง สกัดไขอ้อย ต่อยอดเวชสำอาง-อาหารเสริม
นักวิจัยนาโน เจ๋ง สกัดไขอ้อย ต่อยอดเวชสำอาง-อาหารเสริม
content เจอโทษหนัก รุ่นพี่รับน้องโหด ‘หยดน้ำตาเทียน’ อาจพักการเรียน!
เจอโทษหนัก รุ่นพี่รับน้องโหด ‘หยดน้ำตาเทียน’ อาจพักการเรียน!
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ