ค่ายลานเกียร์ วิศวะฯ จุฬาฯ ครั้งที่ 11 วันที่ 17-20 ตุลาคม 54


UploadImage

ค่ายลานเกียร์ วิศวะฯ จุฬาฯ ครั้งที่ 11 วันที่ 17-20 ตุลาคม 54


         ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์เพราะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดค่ายลานเกียร์ ครั้ง ที่11 ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2554 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่สนใจศึกษา ต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แต่ยังไม่มั่นใจ หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ ได้เข้ามาสัมผัสการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการจริง รวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในหลายๆปีที่ผ่านมา ค่ายลานเกียร์ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่ว ประเทศ โดยสังเกตได้จากนักเรียนที่สนใจและสมัครเข้ามา มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนสมัครเข้ามาถึงสองพันกว่าคน จากหลายร้อยโรงเรียนทั่วประเทศ

โดยค่ายลานเกียร์มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทราบว่าตนเองมีความเหมาะสมกับการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์มากน้อยเพียงใด และ จะมีความเหมาะสมกับภาควิชาใด ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆของแต่ละภาควิชา ตลอดจนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและ การทำงานจริงในอาชีพวิศวกร
2. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีความสงสัยเกี่ยว กับข้อมูลการศึกษาต่อ และนิสิตที่มีข้อมูลและประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยตรง
3. เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาต่อในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนของตนเองได้

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากค่ายลานเกียร์
1. น้องๆจะได้ทราบว่า นิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น เรียนอะไรกันบ้าง เป็นอย่างไร
2. น้องๆจะได้ทราบว่า น้องๆนั้นเหมาะสำหรับการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมหรือไม่
3. น้องๆจะได้มีโอกาสเข้าชมห้องแลปวิจัยของภาคต่างๆ และ กิจกรรมต่างๆ จากทางค่าย
4. น้องๆจะได้ทำความรู้จักกับพี่ๆ และ เพื่อนต่างสถาบัน มากมาย
5. น้องๆจะได้รับการดูแลจากพี่ๆตลอดเวลา 4 วัน 3 คืน เป็นอย่างดี
6. และอีกหลายๆอย่างที่พวกพี่ๆ เตรียมไว้มอบให้กับน้องๆทุกคน

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และ มีอายุไม่เกิน21 ปี

หลักฐานการสมัคร(ให้เย็บเอกสารทัง้ 3 ส่วนรวมกันตามลาดับ หากหลักฐานไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา)
1.ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์
2. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือเอกสารรับรองผลการศึกษา หรือเอกสารที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ซองเปล่าจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัคร เพื่อส่งผลการสมัครกลับไปยังผู้สมัคร

การส่งใบสมัคร
ส่ง มาที่ โครงการค่ายลานเกียร์ ครั้งที่11 ตู้ปณ.2031 ปณฝ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ 10332
หมดเขตการส่งใบสมัครวันที่15 กรกฎาคม 2554 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
 
***ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวด้านล่างเลยค่ะ***
 
         ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับจดหมายตอบกลับประมาณต้นเดือนสิงหาคม เพื่อทาการคัดเลือกในรอบสัมภาษณ์ต่อไป โดยผู้สมัครที่มีสถานศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะนัดหมายเพื่อมาสัมภาษณ์ ส่วนผู้สมัครที่สถานศึกษามิได้อยู่ในเขตดังกล่าวจะทาการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และประกาศผลผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลานเกียร์ครั้งที่11 ในเดือนกันยายน
 
ค่าใช้จ่ายเป็นเงินจานวน200 บาท โดยจ่ายในวันเข้าร่วมกิจกรรม(วันค่าย)
 
ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ www.larngearcamp.com

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน หรือติดตามรายละเอียดและผลการคัดเลือกได้ที่ www.larngearcamp.com
มีข้อสงสัย ติดต่อ: พี่กุ้ง 089-4423138 : พี่วิน 085-8422558 : พี่ไข่มุก 085-9187574
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย(ENN) 21 มิ.ย. 54

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 42,184 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน 54 เวลา 09:25:43 น.

คุณ อติภา พิสณฑ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ลองสมัครดูสิคะ เอาใจช่วย"

เมื่อเวลา 23 มิถุนายน 54 14:08:04 น.
คุณ sukri khareng ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเข้าจังเลย"

เมื่อเวลา 23 มิถุนายน 54 12:35:10 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 07 เม.ย. 60
content ให้ทุน 50% เมื่อเรียนสิงคโปร์กับ Shelton college
วิทยาลัย shelton เด่นในการโรงแรมและท่องเที่ยว ฝึกงานได้
content SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนคุณครู อาจารย์ และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอ
content SPU : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา Busan University of
อาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาโครงก
content มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส์ แจกทุกการศึกษา!
แจกทุกการศึกษาหลักสูตรMBA(เรียนเต็มเวลา)
content SPU : คณะบริหารธุรกิจ SPU รับขวัญถุงกาชาด ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพ
ผู้แทนนักศึกษากลุ่ม Staffs คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 5 คน เข้ารับขวัญถุงกาชาด “โครง
content SPU : นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 30 กว่าชีวิต เรียนกับตัวจริง ประสบกา
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ