ทุนแพทย์ เภสัช ทันตะ พยาบาล ม.รังสิตรับถึง29ก.พ.นี้

UploadImage

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการ “84 ทุน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา”เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชาราษฎ์ต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเมตตาห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกรที่ทุกข์ยากในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัยหมดเขต 29ก.พ.นี้เท่านั้น
 
จำนวนทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี จำนวน  84 ทุน  จาก  23  คณะ  ดังนี้
            1.   วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันร่วมผลิตแพทย์
                    กรมการแพทย์ –มหาวิทยาลัยรังสิต 2 ทุน
            2.   คณะทันตแพทยศาสตร์2ทุน
            3.   คณะเภสัชศาสตร์ 2  ทุน
            4.   คณะพยาบาลศาสตร์ 2 ทุน
            5.   คณะเทคนิคการแพทย์ 2 ทุน
            6.   วิทยาลัยดนตรี 2ทุน
            7.   คณะศิลปะและการออกแบบ2 ทุน
            8.   คณะดิจิทัลอาร์ต 2 ทุน
            9.   คณะการแพทย์แผนตะวันออก 4 ทุน
            10.  คณะกายภาพบำบัด 4 ทุน
            11.  คณะวิทยาศาสตร์ 4  ทุน
            12. คณะทัศนมาตรศาสตร์  4 ทุน
            13.  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 4ทุน
            14.  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ   4 ทุน
            15. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  4  ทุน
            16.  คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ  5 ทุน
            17.  คณะบริหารธุรกิจ 5  ทุน
            18.  คณะบัญชี  5   ทุน
            19. คณะเศรษฐศาสตร์ 5  ทุน
            20.  คณะศิลปศาสตร์ 5 ทุน
            21. คณะนิเทศศาสตร์  5 ทุน
            22. คณะนิติศาสตร์ 5  ทุน
            23. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม5ทุน
 
ทุนการศึกษา
            ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  จะได้รับการยกเว้น  ค่าหน่วยกิต  และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
 
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
            1.  เป็นผู้มีครอบครัวฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีถิ่นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่เสี่ยงภัย หรือพื้นที่ที่มีผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  หรือพื้นที่ที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
            2.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว และจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อถึงกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1ประจำปีการศึกษา 2555
            3.  เป็นผู้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดารห่างไกลหรือพื้นที่เสี่ยงภัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
            4.  มีความตั้งใจและมีศักยภาพในการศึกษาได้
            5.  เป็นผู้มีความประพฤติดี
           
การรับสมัครและการสอบคัดเลือก
            1.  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
หรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  52/347  พหลโยธิน  87
ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000
            2.  ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครและหนังสือรับรองของโรงเรียน/ผู้นำชุมชน/องค์กรต่าง ๆ
 
 
เอกสารประกอบการรับสมัคร
            1  รูปถ่าย 1 นิ้ว  1  รูป
            2  สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร   จำนวน  1  ฉบับ
            3  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร    จำนวน  1  ฉบับ
            4  ใบแสดงผลการศึกษา  4 ภาคการศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ
            5  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง  จำนวน  1  ฉบับ
            6  แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัย
            7  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
            8  หนังสือรับรองจากผู้นำชุมชุน / ท้องถิ่น / หรือหน่วยงานองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ
                เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กร  ฯลฯ
 
เงื่อนไขการรับทุนศึกษา
            1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องรักษาระดับคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
            2.  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือจิตอาสา
            3.  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย  3  ชั่วโมง/สัปดาห์
            4.  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบทุนให้แก่นักศึกษา
 
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
            1.  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29  กุมภาพันธ์  2555  ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตรา รายละเอียดดูได้จาก http://www.rsu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 32,150 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 55 เวลา 11:52:24 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 07 เม.ย. 60
content ให้ทุน 50% เมื่อเรียนสิงคโปร์กับ Shelton college
วิทยาลัย shelton เด่นในการโรงแรมและท่องเที่ยว ฝึกงานได้
content SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนคุณครู อาจารย์ และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอ
content SPU : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา Busan University of
อาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาโครงก
content มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส์ แจกทุกการศึกษา!
แจกทุกการศึกษาหลักสูตรMBA(เรียนเต็มเวลา)
content SPU : คณะบริหารธุรกิจ SPU รับขวัญถุงกาชาด ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพ
ผู้แทนนักศึกษากลุ่ม Staffs คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 5 คน เข้ารับขวัญถุงกาชาด “โครง
content SPU : นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 30 กว่าชีวิต เรียนกับตัวจริง ประสบกา
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ