กำหนดการ(ใหม่) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มธ.

UploadImage


         จากปัญหาอุทกภัยทำให้เกิดผลกระทบต่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการรับตรง   ที่ได้มีการเลื่อนการสอบข้อเขียนช่วงวันที่ 17– 18 , 24 และ 26  ธันวาคม 2554  ไปเป็นวันที่  28– 30  ธันวาคม  2554  และสทศ. ได้เลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่1/2555  มาตรงกับการสอบปลายเดือนธันวาคมที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไปก่อนแล้วรวมทั้งการเลื่อนประกาศผลคะแนนGAT/PAT ของสทศ.    จึงทำให้มหาวิทยาลัยไม่อาจดำเนินการตามปฏิทินการคัดเลือกเดิมได้  มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง  ประจำปีการศึกษา 2555 ใหม่ เป็นดังนี้ 
   
กิจกรรม กำหนดการ (เดิม) กำหนดการ (ใหม่)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติการแสดง  (Audition)  เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาการละคอน 
วันที่  9  ธันวาคม  2554  วันที่  20  มกราคม  2555
สอบปฏิบัติการแสดง  (Audition) วันที่  17 – 18  ธันวาคม  2554 วันที่  28  มกราคม  2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์    
·  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   วันที่  23  พฤศจิกายน 2554 วันที่ 9  มกราคม  2555
·  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วันที่  23  พฤศจิกายน  2554 วันที่ 23 มกราคม 2555
·  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
     คณะพยาบาลศาสตร์
วันที่  23  พฤศจิกายน  2554 วันที่  20 กุมภาพันธ์  2555
   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
     (หลักสูตรนานาชาติ)
   
·  คณะนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์     
     คณะเศรษฐศาสตร์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วันที่  30  มกราคม  2555 วันที่  20 กุมภาพันธ์  2555
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
·  คณะสหเวชศาสตร์ วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2555 วันที่  20 กุมภาพันธ์  2555                             
สอบสัมภาษณ์    
·  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วันที่  17 – 18  ธันวาคม  2554 วันที่  28  มกราคม  2555
·  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วันที่  27   พฤศจิกายน  2554 วันที่ 28 มกราคม 2555
·  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่  17   ธันวาคม  2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
·  คณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่  17   ธันวาคม  2554 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
·  คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่  17   ธันวาคม  2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
·  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
     (หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่  17   ธันวาคม  2554 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
·  คณะนิติศาสตร์ วันที่   5   กุมภาพันธ์  2555 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
·  คณะรัฐศาสตร์ วันที่   5   กุมภาพันธ์  2555 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
·  คณะเศรษฐศาสตร์ วันที่   4   กุมภาพันธ์  2555 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
·  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วันที่   4   กุมภาพันธ์  2555 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
·  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่   4   กุมภาพันธ์  2555 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
·  คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่   5   กุมภาพันธ์  2555 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
·  คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่   4   กุมภาพันธ์  2555 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
·  คณะสหเวชศาสตร์ วันที่19 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่  25  กุมภาพันธ์  2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก    
·  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วันที่   7   ธันวาคม  2554 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2555
·  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  วันที่  27  ธันวาคม  2554  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2555
·  คณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่  27   ธันวาคม  2554 วันที่ 2  มีนาคม  2555
   คณะพยาบาลศาสตร์    
·  คณะนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ วันที่   20  กุมภาพันธ์  2555 วันที่  2  มีนาคม  2555
    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
    เทคโนโลยี  คณะศิลปกรรมศาสตร์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
·  คณะสหเวชศาสตร์ วันที่   29   กุมภาพันธ์  2555 วันที่  2 มีนาคม  2555
·  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
     (หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่  27   ธันวาคม  2554 วันที่6  มีนาคม  2555
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษา พร้อมชำระค่าธรรมเนียม  ที่คณะที่เข้าศึกษา    
·  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วันที่    7 – 13 ธันวาคม  2554     วันที่ 6 - 13  กุมภาพันธ์  2555
·  คณะทันตแพทยศาสตร์
     (ทำสัญญาการฯในวันรายงานตัวด้วย)
วันที่    7   มกราคม  2555     วันที่ 10 มีนาคม  2555
·  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
     (หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่   4 – 13  มกราคม  2555 วันที่  8 - 16  มีนาคม  2555
การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลีย์ริ่งเฮาส์(Clearing House)  ของคณะต่อไปนี้  วันที่  11 – 17  มีนาคม  2555  วันที่  11 -  17  มีนาคม  2555
คณะนิติศาสตร์   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะสหเวชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
(ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา)
วันที่  28  มีนาคม  2555 วันที่  28  มีนาคม  2555
ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้องปฏิบัติ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การจดทะเบียน  
เปิดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน  2555 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 23 ม.ค. 54

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 54,799 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 55 เวลา 14:55:54 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 08 ธ.ค. 59
content ผลการวิจัยชี้เด็กไทยคะแนนสอบดี จะมีทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตสาธารณะน้
“การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน” (CSPS) จัดการประชุม “CHILD POLICY FORUM I : นโยบ
content SPU : สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย อาจารย์กิ่งแก้
content SPU : ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู๋ส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และผู้ช่วย
content SPU : ขอเชิญชมผลงาน "แสงของพ่อ" วิทยานิพนธ์ (Thesis) นักศึกษาคณะสถาป
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมผลงาน "แสงของพ่อ" วิทยานิพนธ์ (Thesi
content SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่น
SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MOU สหกิจศึกษา ผลิต
content มรภ.รำไพพรรณี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ