รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ปี 55

UploadImage


         สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา มีข่าวดีค่ะเพราะ ม.บูรพาจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีประเภทสอบคัดเลือกตรงทั่วประเทศประจำปีการศึกษา 2555 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 55 รายละเอียดดังนึ้ค่ะ
 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชา ดังนี้


รหัส
สาขา
คณะ/ สาขาวิชา ปริญญา สอบทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ จำนวนรับ
 
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
 
611
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
สาขาวิชานิเทศศิลป์(วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก)
สาขาวิชานิเทศศิลป์(วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา)
สาขาวิชานิเทศศิลป์(วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย)
สาขาวิชาเซรามิกส์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง(วิชาเอกดนตรีไทย)
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง(วิชาเอกดนตรีสากล)
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง(วิชาเอกนาฏศิลป์ไทยและการกำกับลีลา)
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง(วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง)
 
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
 
ศป.บ.
 
01, 02
01, 02
03, 04
03, 04
03, 04
05
06
07, 08
09, 10
11, 12
 
13, 14
 
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
 
25

 
รวม 240
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00   
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
5. เป็นผู้ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
GPAX   5 เทอม                                                                                   ร้อยละ  10
GPA  กลุ่มสาระ 3 กลุ่มวิชาคือ                                                         ร้อยละ  20
-    กลุ่มวิชาภาษาไทย (6%)
-    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรม (6%)
-    กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (8%)
คะแนนสอบวิชาทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา                   ร้อยละ  70
สอบสัมภาษณ์โดยมีผลการพิจารณาผ่านและไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
-    พิจารณาจากบุคลิกภาพและความรู้ในการตอบคำถามในสาขาวิชาที่สมัคร
-    พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน              
 
ขั้นตอนในการสมัครคัดเลือก
สามารถรับใบสมัครพร้อมระเบียบการที่คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2555  หรือพิมพ์จากเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์  http://fineart.buu.ac.th
 

การสมัครสอบคัดเลือก

กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ผู้สมัครจะต้องนำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครรวมทั้งเงินค่าสมัครสอบสมัครที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554  ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2555  (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท
 
กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์  ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อและแนบเอกสารประกอบการสมัคร (ดูรายละเอียดในข้อ 2.2)  รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบจำนวน   500 บาท  โดยสั่งจ่ายธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินปทฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา  ในนามคณบดี    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาต.แสนสุขอ.เมืองจ.ชลบุรี 20131  ภายในวันที่  18 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2555  (จะถือเอาวันประทับตราของไปรษณีย์ของวันที่  18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร) ถ้าหลักฐานไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา
 
 
***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร และใบสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0 3810 2222 ต่อ 2510 หรือ 2511
โทรสาร : http://fineart.buu.ac.th/item/img/spacer.gif0 3839 1042
http://fineart.buu.ac.th/
 
 
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 12 ม.ค. 55

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 68,733 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 12 มกราคม 55 เวลา 11:21:39 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 21 ก.พ. 60
content เมื่อ”นักการตลาดดิจิตอล” กลายเป็นที่ต้องการตัวของตลาดงาน
เมื่อ”นักการตลาดดิจิตอล” กลายเป็นที่ต้องการตัวของตลาดงาน
content RBRU : อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี เป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
content RBRU : มรภ.รำไพพรรณีราชภัฏทั่วประเทศจัดพระภิกษุนวกะราชภัฏ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรู
content SPU : ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ
content SPU : ติวเข้มครั้งสุดท้าย GAT เชื่อมโยง...ฟรี จำนวนจำกัด!! ก่อนสอบ GAT
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดติวเข้มครั้งสุดท้ายก่อนสอบ GAT ครั้งที่ 2/60 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลา
content SPU : ร่วมงานระดับชาติ : อาจารย์สาขาศิลปะการแสดง SPU ร่วมเดินแบบแฟชั
อาจารย์พิชญาภา วิศิษฏ์ศิลป์ (ครูโอ๊ต) อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ