ส.ค.ร.ส. ให้ทุนพยาบาลเรียนต่อต่างประเทศCoopération Internationale Pour l’Aide aux Dépendances
 International cooperation for the promotion of elderly care
สมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ

ระเบียบทุนการศึกษา ทุน ส.ค.ร.ส.
ของสมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ

---------------------------------

 
๑. สมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสงเสริมการดูแลผู้สูงอายุ  มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาการดูแลการเอาใจใส่และการให้ความเคารพผู้สูงอายุ ในการนี้ทางสมาคมตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพพยาบาล การศึกษาทางด้านพยาบาลศาสตร์ผู้สูงอายุในระดับที่สูงขึ้นหลังจากได้รับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ย่อมมีผลประเสริฐต่อคุณภาพการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ดังนี้ทางสมาคมจึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาพยาบาลศาสตร์ทางด้านพฤฒาวิทยาพยาบาลศาสตร์ผู้สูงอายุ (Gérontologie)    อนึ่ง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯจึงได้ตั้งคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของสมาคมฯ เพื่อรับผิดชอบบริหารทุนการศึกษาซึ่งสมาคมจัดหามาได้
 
๒. ทุนการศึกษานี้ มุ่งหมายจะช่วยนิสิต นักศึกษาพยาบาลปีที่สี่ หรือ พยาบาลที่สำเร็จการศึกษามาแล้วเป็นเวลาไม่เกินแปดปีและเป็นผู้ที่เรียนดีหรือมีประสบการณ์ทำงานสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่สามารถศึกษาต่อต่างประเทศได้
 
๓. คณะกรรมการบริหารของสมาคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เพื่อทำหน้าที่บริหารงานเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ เช่น การคัดเลือก นิสิต นักศึกษา ที่สมควรได้รับทุน การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุน เป็นต้น กรรมการคณะนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนของสมาคม ตัวแทนสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ และ/หรือ บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารสมาคม เห็นสมควร
 
๔. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน มีดังต่อไปนี้
(๔.๑) เป็น นิสิต นักศึกษา ไทย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย รวมถึง พยาบาล ไทย ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์มาแล้วเป็นเวลาไม่เกินแปดปี
(๔.๒) มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๓๕ ปี ณ เวลาที่ยื่นใบสมัคร
(๔.๓) มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕
(๔.๔) มีฐานะปานกลาง ถึงยากจน และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะศึกษา และมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ
(๔.๕) มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร
(๔.๖) มีสุขภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
๕. การยื่นใบสมัคร
(๕.๑) ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุน ต้องอ่านระเบียบทุนฉบับนี้ให้เข้าใจ และต้อง แจ้งความจำนงค์ต่อสำนักงานของสมาคม ส.ค.ร.ส.
(๕.๒) ผู้ขอรับทุน ต้องปฏิบัติดังนี้
(ก) ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครที่เขียนด้วยลายมือตนเองหนึ่งฉบับส่งมาทางไปรษณีย์ เรียนนายกสมาคมสมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ (ส.ค.ร.ส.)  อาจารย์ บุญประกอบ จิตมหาวงศ์  ที่ สำนักงานส.ค.ร.ส. ๒๕/๖๒๙ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ (ผู้ที่สนใสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cipade.org)
(ข) ผู้สมัครต้องส่งรูปถ่าย ๓ รูป ขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. หน้าตรงไม่ สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมกับใบสมัคร
(ค) ผู้สมัครต้องส่งใบรับรองแพทย์
 
๖. การคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของสมาคม จะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกหรือคัดเลือกผู้รับทุน แล้วนำผลการพิจารณาเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารสมาคม เพื่อตัดสินและชี้ขาดตัวบุคคลที่สมควรจะได้รับทุน คณะกรรมการจะแจ้งผลให้ผู้รับทุนทราบผ่านทาง จดหมาย และทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ(www.cipade.org)
 
๗. การเพิกถอนสิทธิ์ของผู้รับทุน
(๗.๑) เสียชีวิต
(๗.๒) ถูกให้ออกจากสถานศึกษา โดยมีความผิด หรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่สมควรแก่วัยหรือแก่สภาพของนักศึกษา
(๗.๓) ขาดคุณสมบัติข้อ ๔ (๔) , (๕) และ (๖)
(๗.๔) สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
(๗.๕) สอบตกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และกรรมการบริหารทุนการศึกษาเห็นควรงดให้ทุน
(๗.๖)  เมื่อสมาคม ไม่ประสงค์จะให้ทุนต่อไปด้วยเหตุผลอันชอบธรรม
 
๘. การบริหารทุน
(๘.๑) ทุนการศึกษานี้ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท การจ่ายเงินทุนให้เป็นงวดๆ ปีการศึกษาละ๑ครั้ง โดยทั้งนี้  สมาคมจ่ายตรงต่อสถาบันศึกษาที่รับนักเรียนทุนเข้าเรียนต่อ และ หน่วยงานที่ดำเนินเรื่อง
(๘.๓) ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามระเบียนทุนและข้อสัญญาอันเป็นธรรมที่ผู้รับทุนลงนามไว้กับสมาคม หากผู้รับทุนผิดข้อสัญญาตามระเบียบการรับทุน เช่น ละทิ้งการศึกษา หรือ ละทิ้งการฝึกงานระหว่างการศึกษา ผู้เข้ารับทุนต้องชดใช้จำนวนเงินที่ทางสมาคมใช้ในการดำเนินการในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๘.๒) ผู้ได้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของสมาคมฯ เป็นประจำทุกๆสามเดือน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับทุนการศึกษา ในภาคเรียนต่อๆ ไป
 
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
France : 12, rue des Bernardins, Paris 75005, Tél : (++33) 0954044245, (++33)             06 1728 9320   (Association Loi 1901)
Thaïlande : 25/629, Chaeng Wattana Road, Parkkret, Nonthaburi 11120, Tél : (++66)  02 584 5738 , (++)088 091 4947     
E-mail : cipadeasso@gmail.com
Site Internet : www.cipade.org

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 38,847 คน เขียนข่าวโดย : ณัฐตินัน เมื่อวันที่ : 14 ตุลาคม 54 เวลา 15:57:39 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 07 เม.ย. 60
content ให้ทุน 50% เมื่อเรียนสิงคโปร์กับ Shelton college
วิทยาลัย shelton เด่นในการโรงแรมและท่องเที่ยว ฝึกงานได้
content SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนคุณครู อาจารย์ และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอ
content SPU : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา Busan University of
อาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาโครงก
content มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส์ แจกทุกการศึกษา!
แจกทุกการศึกษาหลักสูตรMBA(เรียนเต็มเวลา)
content SPU : คณะบริหารธุรกิจ SPU รับขวัญถุงกาชาด ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพ
ผู้แทนนักศึกษากลุ่ม Staffs คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 5 คน เข้ารับขวัญถุงกาชาด “โครง
content SPU : นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 30 กว่าชีวิต เรียนกับตัวจริง ประสบกา
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ