ส.ค.ร.ส. ให้ทุนพยาบาลเรียนต่อต่างประเทศCoopération Internationale Pour l’Aide aux Dépendances
 International cooperation for the promotion of elderly care
สมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ

ระเบียบทุนการศึกษา ทุน ส.ค.ร.ส.
ของสมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ

---------------------------------

 
๑. สมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสงเสริมการดูแลผู้สูงอายุ  มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาการดูแลการเอาใจใส่และการให้ความเคารพผู้สูงอายุ ในการนี้ทางสมาคมตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพพยาบาล การศึกษาทางด้านพยาบาลศาสตร์ผู้สูงอายุในระดับที่สูงขึ้นหลังจากได้รับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ย่อมมีผลประเสริฐต่อคุณภาพการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ดังนี้ทางสมาคมจึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาพยาบาลศาสตร์ทางด้านพฤฒาวิทยาพยาบาลศาสตร์ผู้สูงอายุ (Gérontologie)    อนึ่ง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯจึงได้ตั้งคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของสมาคมฯ เพื่อรับผิดชอบบริหารทุนการศึกษาซึ่งสมาคมจัดหามาได้
 
๒. ทุนการศึกษานี้ มุ่งหมายจะช่วยนิสิต นักศึกษาพยาบาลปีที่สี่ หรือ พยาบาลที่สำเร็จการศึกษามาแล้วเป็นเวลาไม่เกินแปดปีและเป็นผู้ที่เรียนดีหรือมีประสบการณ์ทำงานสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่สามารถศึกษาต่อต่างประเทศได้
 
๓. คณะกรรมการบริหารของสมาคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เพื่อทำหน้าที่บริหารงานเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ เช่น การคัดเลือก นิสิต นักศึกษา ที่สมควรได้รับทุน การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุน เป็นต้น กรรมการคณะนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนของสมาคม ตัวแทนสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ และ/หรือ บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารสมาคม เห็นสมควร
 
๔. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน มีดังต่อไปนี้
(๔.๑) เป็น นิสิต นักศึกษา ไทย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย รวมถึง พยาบาล ไทย ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์มาแล้วเป็นเวลาไม่เกินแปดปี
(๔.๒) มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๓๕ ปี ณ เวลาที่ยื่นใบสมัคร
(๔.๓) มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕
(๔.๔) มีฐานะปานกลาง ถึงยากจน และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะศึกษา และมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ
(๔.๕) มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร
(๔.๖) มีสุขภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
๕. การยื่นใบสมัคร
(๕.๑) ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุน ต้องอ่านระเบียบทุนฉบับนี้ให้เข้าใจ และต้อง แจ้งความจำนงค์ต่อสำนักงานของสมาคม ส.ค.ร.ส.
(๕.๒) ผู้ขอรับทุน ต้องปฏิบัติดังนี้
(ก) ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครที่เขียนด้วยลายมือตนเองหนึ่งฉบับส่งมาทางไปรษณีย์ เรียนนายกสมาคมสมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ (ส.ค.ร.ส.)  อาจารย์ บุญประกอบ จิตมหาวงศ์  ที่ สำนักงานส.ค.ร.ส. ๒๕/๖๒๙ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ (ผู้ที่สนใสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cipade.org)
(ข) ผู้สมัครต้องส่งรูปถ่าย ๓ รูป ขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. หน้าตรงไม่ สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมกับใบสมัคร
(ค) ผู้สมัครต้องส่งใบรับรองแพทย์
 
๖. การคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของสมาคม จะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกหรือคัดเลือกผู้รับทุน แล้วนำผลการพิจารณาเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารสมาคม เพื่อตัดสินและชี้ขาดตัวบุคคลที่สมควรจะได้รับทุน คณะกรรมการจะแจ้งผลให้ผู้รับทุนทราบผ่านทาง จดหมาย และทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ(www.cipade.org)
 
๗. การเพิกถอนสิทธิ์ของผู้รับทุน
(๗.๑) เสียชีวิต
(๗.๒) ถูกให้ออกจากสถานศึกษา โดยมีความผิด หรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่สมควรแก่วัยหรือแก่สภาพของนักศึกษา
(๗.๓) ขาดคุณสมบัติข้อ ๔ (๔) , (๕) และ (๖)
(๗.๔) สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
(๗.๕) สอบตกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และกรรมการบริหารทุนการศึกษาเห็นควรงดให้ทุน
(๗.๖)  เมื่อสมาคม ไม่ประสงค์จะให้ทุนต่อไปด้วยเหตุผลอันชอบธรรม
 
๘. การบริหารทุน
(๘.๑) ทุนการศึกษานี้ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท การจ่ายเงินทุนให้เป็นงวดๆ ปีการศึกษาละ๑ครั้ง โดยทั้งนี้  สมาคมจ่ายตรงต่อสถาบันศึกษาที่รับนักเรียนทุนเข้าเรียนต่อ และ หน่วยงานที่ดำเนินเรื่อง
(๘.๓) ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามระเบียนทุนและข้อสัญญาอันเป็นธรรมที่ผู้รับทุนลงนามไว้กับสมาคม หากผู้รับทุนผิดข้อสัญญาตามระเบียบการรับทุน เช่น ละทิ้งการศึกษา หรือ ละทิ้งการฝึกงานระหว่างการศึกษา ผู้เข้ารับทุนต้องชดใช้จำนวนเงินที่ทางสมาคมใช้ในการดำเนินการในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๘.๒) ผู้ได้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของสมาคมฯ เป็นประจำทุกๆสามเดือน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับทุนการศึกษา ในภาคเรียนต่อๆ ไป
 
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
France : 12, rue des Bernardins, Paris 75005, Tél : (++33) 0954044245, (++33)             06 1728 9320   (Association Loi 1901)
Thaïlande : 25/629, Chaeng Wattana Road, Parkkret, Nonthaburi 11120, Tél : (++66)  02 584 5738 , (++)088 091 4947     
E-mail : cipadeasso@gmail.com
Site Internet : www.cipade.org

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 25,873 คน เขียนข่าวโดย : ณัฐตินัน เมื่อวันที่ : 14 ตุลาคม 54 เวลา 15:57:39 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 30 ก.ย. 57
content ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ที่นอร์เวย์
ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ที่นอร์เวย์
content University of Auckland มอบทุนป.โท ด้านการแสดง
University of Auckland มอบทุนป.โท ด้านการแสดง
content "กระติ๊บไฟฟ้าคว้าดาว" เด็กขอนแก่นซิวแชมป์สิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน
"กระติ๊บไฟฟ้าคว้าดาว" เด็กขอนแก่นซิวแชมป์สิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน
content แอฟริกาใต้วิกฤต ขาดครู 9แสนคน - ทั่วโลกเล็กผลิตครูเพิ่ม
แอฟริกาใต้วิกฤต ขาดครู 9แสนคน - ทั่วโลกเล็กผลิตครูเพิ่ม
content นักวิจัยนาโน เจ๋ง สกัดไขอ้อย ต่อยอดเวชสำอาง-อาหารเสริม
นักวิจัยนาโน เจ๋ง สกัดไขอ้อย ต่อยอดเวชสำอาง-อาหารเสริม
content เจอโทษหนัก รุ่นพี่รับน้องโหด ‘หยดน้ำตาเทียน’ อาจพักการเรียน!
เจอโทษหนัก รุ่นพี่รับน้องโหด ‘หยดน้ำตาเทียน’ อาจพักการเรียน!
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ