โควตา เรียนดีชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเรียนดีชนบท
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 460 คน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556 โดยกรอกใบสมัครที่ เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  
   
    คุณสมบัติโดยทั่วไป
    1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    2. มีผลการเรียน 4 ภาค อยู่ในลำดับที่ไม่เกินร้อยละ 20 ของสายขั้น ( ม.6)
    3. เป็นผู้ที่สังกัดในสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์