อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานในการเปิดการประชุมอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพบปะระหว่างผู้บริหารกับคณาจารย์เพื่อสรุปผลงานต่างๆของมหาวิทยาลัยตามการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารในภาคการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆอันสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีให้ปรากฏต่อสายตาบุคลภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

Comments