สถาบันการบินพลเรือน ยังเปิดรับเรียนต่อ อนุปริญญา-ป.โท

 สถาบันการบินพลเรือน ยัง

สถาบันการบินพลเรือน ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อจนถึงปลายเดือนมีนาคมนี้ โดยสถาบันฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา  2557 เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง21 มีนาคม 2557 และเปิดรับหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2557

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
 
หลักสูตรปริญญาโท (Master's Degree) มี 1 หลักสูตร:
 
1.หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน(Master of Management Program in Aviation Management : M.M(Aviation Management)): 
 
หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor's Degree) มี 2 หลักสูตร:
 
1.หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (4 ปี)(Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management): 
   ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา:- 
1.1 วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Program: ATM) 
1.2 วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Program: APM) 
1.3 วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management Program: ACM) 
 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering): 
2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionic Engineering program: AEE) 
 
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (Bachelor's Degree (Continuing Program))

มี 2 หลักสูตร:
 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 
    วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง) 
    (Bachelor of Technology in Aviation Program in Airport Management (Continuing): APM) 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบิน 
    วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) 
    (Bachelor of Technology in Aviation Program in Air Cargo Management (Continuing) : ACM) 
 
หลักสูตรอนุปริญญา (Diploma Program) มี 2 หลักสูตร:
 
1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขานายช่างบำรุงอากาศยาน (Aircraft Maintenance Engineer License : AMEL)

2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (Diploma in Aircraft Technology : AT)
    ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา:-
2.1 วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics : AT-AE) 
2.2 วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instruments : AT-AI) 
 
หลักสูตรภาคอากาศ
 
หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เครื่องบิน (Commercial Pilot Licence - Aeroplane)
เรียนด้านการบินกับเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวและหลายเครื่องยนต์ ตั้งแต่ต้นจนสามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัย ทั้งการบินด้วยสายตา และการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินแบบหลักสูตรต่อเนื่อง หรือจะเลือกเรียนแบบหลักสูตร Block Course 
 
หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล - เครื่องบิน (Private Pilot Licence - Aeroplane)
เรียนการบังคับเครื่องบินขนาดเล็ก ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถทำการบินได้ 
 
หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เฮลิคอปเตอร์ (Commercial Pilot Licence - Helicopter)
เรียนการบินโดยฝึกบินกับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ 
 
หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล - เฮลิคอปเตอร์ (Private Pilot Licence - Helicopter)
เรียนการบังคับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถทำการบินได้ 
 
CATC Flight Training Program:
Commercial Pilot License with Instrument Rating and Multi-Engine Aeroplane Class Rating (CPL with IR and ME)
Commercial Pilot License - Aeroplane (AP Block Courses 4 Phases : PPL-IR-CPL-ME)
Commercial Pilot License - Helicopter
Private Pilot License(PPL) for Aeroplane & Helicopter
Instrument Rating (IR)
Multi-Engine Rating (ME)
Flight Instuctor Rating Course (Aeroplane & Helicopter)
 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา  2557 เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง21 มีนาคม 2557
 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2557

สอบถามการสมัครนักบินโดยตรงได้ที่ สถาบันการบินพลเรือน
1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2272-5741-4 ต่อ 205 วันเวลา ราชการ 8.00-16.00
โทรสาร 02272-5288
www.catc.or.th
www.facebook.com/catcthailand
สถาบันการบินพลเรือน-Civil Aviation Training Center,Thailand

Comments