ครูผู้ช่วยปี 57เปิดรับ17มี.ค.นี้ กำหนดภาค ก-ข ต้องผ่าน 60%

ครูผู้ช่วยปี 57เปิดรับ17

ที่ประชุม ก.ค.ศ.ไฟเขียวปฎิทินเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย โดยเปิดรับสมัคร 17-24 มี.ค.57 พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ สอบภาค ก-ข ต้องผ่าน 60% ถึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ค ต่อไป
 
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)เปิดเผยภายหลังการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อเร็วๆนี้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และกำหนดการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1 ปี 2557 

โดยให้ยกเลิกการสอบแข่งขันรวมกลุ่มกันในพื้นที่เขตตรวจราชการของ ศธ. ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบ กำหนดให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ส่วนราชการจะเป็นผู้กำหนดโครงสร้างการออกข้อสอบ โดยคำนึงถึงค่าน้ำหนักและสัดส่วนในการออกข้อสอบแต่ละเนื้อหา เพื่อให้ครอบคลุมตามหลักสูตรที่กำหนด และให้กำหนดคุณสมบัติของผู้สอบแข่งขันให้ชัดเจน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันสมัคร

ทั้งนี้ได้ปรับเกณฑ์การตัดสินโดยจะต้องสอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ก่อน จึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ค และให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดสัดส่วนการใช้อัตราว่าง เพื่อใช้สำหรับการสอบแข่งขันและการสอบคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม 
 
สำหรับกำหนดมีดังนี้ ให้มีการประกาศสอบแข่งขันในวันที่ 10-16 มี.ค.57 เปิดรับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 8 เม.ย.57 ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก และภาค ข ในวันที่ 19-20 เม.ย.57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข ในวันที่ 24 เม.ย.57 สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป และประกาศผลการสอบแข่งขันฯภายในวันที่ 2 พ.ค.57

ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. โดยให้มีการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มทั่วไป จะรับสมัครจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานตำแหน่ง และกลุ่มประสบการณ์ นอกจากมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานตำแหน่งแล้วจะต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพิ่มขึ้น โดยไม่มีการกำหนดการเทียบประสบการณ์การดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร การประถมศึกษา หรือการมัธยมศึกษา โดยการคัดเลือกกลุ่มทั่วไป กำหนดให้มีการสอบภาค ก ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่และภาค ข ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 แล้วคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงตามลำดับลงมามากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งอีกไม่เกิน 1 เท่า เพื่อเข้ารับการประเมินภาค ค การประเมินประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา โดยการสอบภาค ค ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

กลุ่มประสบการณ์ ให้มีการสอบ 2 ภาค คือ ภาค ก ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ และภาค ข การแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนภาค ก และภาค ข รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย

Comments