กรุงเทพประกันชีวิตให้ทุนเรียนป.ตรี-ป.โททั้งในและต่างประเทศ

กรุงเทพประกันชีวิตให้ทุน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยให้ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
ประเภทของทุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ  จำนวน  2  ทุน
หลักสูตรภาคภาษาไทย  จำนวน 1 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการประกันภัย สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการประกันภัย สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาการเงิน
สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน  คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล / วิทยาลัยนานาชาติมหิดล  และมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะสาขาวิชาบัญชี)
 
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
 
2.1  อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์  และมีสถานภาพโสด ถ้าเป็นชายต้องเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหารจบชั้นปีที่ 3
2.2  สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00  และเป็นผู้ที่ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ง ตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00  และเป็นผู้ที่ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ง ตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่กำหนด  หรือ
กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่กำหนด ปีที่ 1 หรือปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ง
2.3  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  (ผลทดสอบต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)   
CU-TEP                             ไม่ต่ำกว่า75    หรือ
TOEFL(Paper-based)           ไม่ต่ำกว่า550 หรือ
TOEFL(Computer-based)     ไม่ต่ำกว่า        213     หรือ
TOEFL(Internet-based)        ไม่ต่ำกว่า          79    หรือ
IELTS                                ไม่ต่ำกว่า          6.0
2.4  ไม่เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กร  หรือหน่วยงานอื่น
2.5  ไม่มีข้อผูกพันการทำงานให้กับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น
2.6  เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
2.7  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
 
3. การสมัคร
 
ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115–121 รอยัลซิตี้อเวนิว (RCA) ถนนพระรามเก้า บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  www.bangkoklife.com  โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณุชนา  เอื้อสิริมนต์  หมายเลขโทรศัพท์  0–2777–8617  โทรสาร 0 – 2777 – 8611 email : nuchana@bangkoklife.com   ตั้งแต่บัดนี้  ถึง  วันที่ 18 เมษายน 2557

ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุคคลภายนอกระดับปริญญาโทจำนวน 4 ทุน
 
ประเภทของทุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ   จำนวน 2 ทุน
หลักสูตรภาคภาษาไทย  สาขาวิชาการประกันภัย สาขาวิชาบัญชี  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการเงิน
-  สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน  คือ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะสาขาบัญชี) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ   จำนวน 2 ทุน
- สาขาวิชาที่พิจารณาให้ทุน  คือ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาวิชาการบริหารความเสี่ยง  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และสาขาวิชาการเงิน
 - สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน  คือ  มหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใน 100 อันดับจากการจัดอันดับ World’s Best Universities โดย U.S. News  หรือThe World University Rankings โดย Times higher education
 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์และมีสถานภาพโสด  ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่กำหนด
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ผลทดสอบต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)
 
          TOEFL (Paper-based)          ไม่ต่ำกว่า     550     หรือ
 
          TOEFL (Computer-based)    ไม่ต่ำกว่า     213     หรือ
 
          TOEFL (Internet-based)       ไม่ต่ำกว่า       80     หรือ
 
          IELTS                                 ไม่ต่ำกว่า      6.0
- ไม่เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กร หรือหน่วยงานอื่น
- ไม่มีข้อผูกพันการทำงานให้กับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น
- เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 - ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 

3. การสมัคร
ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115–121 รอยัลซิตี้อเวนิว (RCA) ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310  หรือ  Download  ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bangkoklife.com  โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณุชนา  เอื้อสิริมนต์  หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2777 – 8617  โทรสาร 0 – 2777 – 8611  E–mail : nuchana@bangkoklife.com   ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 18 เมษายน 2557

Comments