เรื่อง สทศ.พรอมจัดสอบ I-NET ปการศึกษา 2556

เรื่อง สทศ.พรอมจัดสอบ I-NET ปการศึกษา 2556 ในวันเสารท ี่25 มกราคม 2557

UploadImage

 

ในปีการศึกษา 2556 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา หรือ I-NET (Islamic National Educational Test) ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษา ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดสอบในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ สนามสอบทั่วประเทศ นั้น  

ในการนี้ สทศ.ได้สรุปข้อมูลการจัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1.       จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2556 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
       1.1  I-NET ระดับตอนต้น มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด                34,822             คน
       1.2  I-NET ระดับตอนกลาง มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด             19,661              คน        
       1.3  I-NET ระดับตอนปลาย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด             8,909              คน 
2.      ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ I-NET มีทั้งหมด 30 ศูนย์ (ทั่วประเทศ) 

       สำหรับวัตถุประสงค์ของการสอบ I-NET เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งนำการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น


Comments