เรื่อง สทศ.พรอมจัดสอบ I-NET ปการศึกษา 2556

เรื่อง สทศ.พรอมจัดสอบ I-NET ปการศึกษา 2556 ในวันเสารท ี่25 มกราคม 2557

UploadImage

 

ในปีการศึกษา 2556 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา หรือ I-NET (Islamic National Educational Test) ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษา ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดสอบในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ สนามสอบทั่วประเทศ นั้น  

ในการนี้ สทศ.ได้สรุปข้อมูลการจัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1.       จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2556 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
       1.1  I-NET ระดับตอนต้น มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด                34,822             คน
       1.2  I-NET ระดับตอนกลาง มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด             19,661              คน        
       1.3  I-NET ระดับตอนปลาย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด             8,909              คน 
2.      ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ I-NET มีทั้งหมด 30 ศูนย์ (ทั่วประเทศ) 

       สำหรับวัตถุประสงค์ของการสอบ I-NET เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งนำการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 2,500 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 24 มกราคม 57 เวลา 14:34:57 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ