รับตรง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 57

รับตรง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 57

UploadImage


โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 ของปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร สาณารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2557
 
 เปิดรับสมัครนักศึกษา วันที่ 24 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2557
 รับจำนวน 20 คน

 
คุณสมบัติ
- GPAX สะสม  2.5 เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- ยื่นคะแนน GAT และ PAT 2

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.na.mahidol.ac.th/Academic/
 

***ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


Comments