สกอ.ให้ 60 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ปี 2557 ระดับป.โท-ป.เอก

UploadImage

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศมอบทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในปีการศึกษา 2557 แก่นิสิตนักศึกษา จำนวนรวม 60 ทุน เพื่อศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ ของสถาบันที่ร่วมโครงการ
 
1. ระยะเวลาการสมัคร 
 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2557
 
2. จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน 
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก รวมจำนวน 60 ทุน โดยมีระยะเวลารับทุนดังนี้ 
 
- ผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโท-เอก จะได้รับทุนระดับปริญญาโท 2 ปี และทุนปริญญาเอก 3 ปี 
 
- ผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาเอก (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโทจะได้รับทุนระดับปริญญาเอก 3 ปี และสำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีจะได้รับทุนระดับปริญญาเอก 5 ปี)

3. ข้อกำหนดของคุณสมบัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 
 
3.1 ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 
3.1.1 ทุนปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง)
 
 เป็นผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ธรณีวิทยา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา หรือพันธุศาสตร์ โดยมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (GPAX) หรือจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 3.00 

ทุนปริญญาเอก 
(1) ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2556 หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ธรณีวิทยา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา หรือพันธุศาสตร์ โดยมีผลการศึกษาจนถึงวันสมัครหรือผลการศึกษา (GPAX) ตลอดหลักสูตรปกติ ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือใน
หลักสูตร Honors หรือหลักสูตรเทียบเท่า Honors ไม่ต่ำกว่า 3.25 
 หรือ 
(2) ผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทหรือกำลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2556ตามแผน ก แบบ ก.2 ในสาขาที่ระบุแนบท้ายประกาศโดยมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมจนถึงวันสมัครหรือผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 ทั้งนี้จะต้องจบปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เคมี 
ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ธรณีวิทยา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา หรือพันธุศาสตร์ โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วย 

3.1.2 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาและสถาบันตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยปริญญาโทต้องเป็นหลักสูตรแผน ก แบบ ก.2 
 
3.1.3 มีหลักฐานคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 (paper) หรือ ไม่
ต่ำกว่า 173 (CBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 64 (iBT) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ การสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบ  กับ TOEFL ได้ (เช่น CU-TEP) โดยมีผลการสอบไม่เกิน 2 ปี หรือ ผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันที่รับสมัครกำหนด สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามที่โครงการฯ กำหนดข้างต้น หรือยังไม่ผ่านเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยไม่ใช้เกณฑ์ของภาษาอังกฤษในการคัดเลือก ให้อนุโลมให้ส่งผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ข้างต้น ภายในไม่เกิน 2 เดือนหลังเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2557หากไม่ส่งผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุน

ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 16,133 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 22 มกราคม 57 เวลา 15:57:50 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ