รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่ 2 ม.เกษครฯ


UploadImage
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนครจะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2557
(โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่ 2)


คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับได้แก่
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
• สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
• สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
• สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
• สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
• สาขาวิชาสัตวศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาเคมีประยุกต์
• สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
• สาขาวิชาการจัดการ
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
• สาขาวิชาการเงิน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ระดับชั้น ม. 6 หรือ ปวช.
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
รับสมัคร 6 ม.ค. - 18 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   13 ม.ค. - 21 ก.ค. 2557  (ทุกวันจันทร์)
รายงานตัว ภายใน 30 วันนับจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา



ที่มา : http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/board.jsp?id=43

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ




Comments