มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ให้ 72 ทุน เรียนต่อม.ปลาย

UploadImage

มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 72 คน จะได้รับทุนการศึกษาทุกคน นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พักและค่าอาหารแต่อย่างใด
 
กลุ่ม ปตท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกันตั้งมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองขึ้น และให้มูลนิธิดังกล่าวดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจำ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน และมีอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ โดยตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rayong Science Academy (RASA)” 
 
ขณะนี้มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองกำลังดำเนินการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2558 และเนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายด้านล่วงหน้าให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน 
 
มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองจึงประกาศรับนักเรียนล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมความพร้อมดังกล่าวตาม รายละเอียดดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2556
-มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
-ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
-มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
-มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
-สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
-มีคะแนนผลการสอบโอเน็ตชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2554 วิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 73.00 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 55.00 คะแนน
-มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น ม. 1 และ ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนรวมทุกวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
-เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 
จำนวนนักเรียนที่รับนักเรียนจำนวน 72 คน ในจำนวนนี้จะคัดเลือกจากผู้สมัครจากทุกจังหวัดจำนวน 61 คน และให้โควตานักเรียนที่เรียนในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด จำนวน 11 คน แยกเป็นโควตาของแต่ละจังหวัด ตามรายละเอียดในข้อ 3

โควตานักเรียนที่เรียนในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก และการลงทุนของกลุ่ม ปตท. ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก มูลนิธิฯ จึงกำหนดให้มีโควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกจำนวน 11 คน จำแนกเป็นแต่ละจังหวัดดังนี้
จังหวัดระยอง 3 คน
จังหวัดจันทบุรี 1 คน
จังหวัดตราด 1 คน
จังหวัดชลบุรี 1 คน
จังหวัดสมุทรปราการ 1 คน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คน
จังหวัดนครนายก 1 คน
จังหวัดปราจีนบุรี 1 คน
จังหวัดสระแก้ว 1 คน
 
ทุนการศึกษาและเงื่อนไขข้อผูกมัด
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 72 คน จะได้รับทุนการศึกษาทุกคน นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พักและค่าอาหารแต่อย่างใด

ทุนการศึกษาตามข้อ 4.1 เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด เป็นทุนที่เป็นรางวัลให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ที่จะเป็นกำลังสำคัญและเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
นักเรียนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกต้องพักในบ้านพักที่โรงเรียนจัดให้ภายในโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนและต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน

นักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ถึงจุดสูงสุด เต็มตามศักยภาพ ค้นหาความถนัดและความสนใจของตนเอง มุ่งมั่นศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยในด้านที่ถนัดและสนใจ เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง และคนที่มีอุดมการณ์มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ เสียสละ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ระยะเวลาการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มกราคม 2557

วิธีการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร
-นักเรียนทุกคนต้องสมัครทาง “ออนไลน์” เท่านั้น โดยเปิดเว็บไซต์ www.pttgroup-rasa.com คลิกที่เมนู “การรับสมัครนักเรียน” แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์
-นักเรียนต้องส่งข้อมูลการสมัครทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2557
-นักเรียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด
-ในกรณีที่นักเรียนมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทางมาสอบหรือเข้าค่าย ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ ทำหนังสือถึงมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง รับรองว่าครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจนที่ควรได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ

การสอบและสนามสอบคัดเลือกรอบแรก
มูลนิธิฯ จะจัดให้มีการสอบคัดเลือกรอบแรกในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 09.30 ถึง 16.00 น. ณ สนามสอบตามรายละเอียด ในข้อ 7.4
ในวันสอบ นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือหลักฐานที่มีรูปถ่ายจากโรงเรียนที่รับรองว่านักเรียนเป็นบุคคลนั้นจริง มาแสดงด้วย

วิชาที่สอบมีดังนี้
เวลา 09.30 ถึง 12.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
เวลา 13.30 ถึง 16.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์
สนามสอบรอบแรกมีทั้งหมด 16 แห่ง ตามรายละเอียดข้างล่าง ให้นักเรียนระบุในใบสมัครว่าประสงค์จะสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบใด จากรายการต่อไปนี้
สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
สนามสอบโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
สนามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
สนามสอบโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
สนามสอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
สนามสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
สนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
สนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
สนามสอบโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สนามสอบโรงเรียนสายน้ำผึ้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สนามสอบโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก จำนวน 300 คน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2557 โดยใช้คะแนนรวมผลการสอบทั้งสองวิชาตามข้อ 7.3 เป็นเกณฑ์ โดยให้น้ำหนักคะแนนเท่ากันทั้งสองวิชา
 

Comments