ม.หัวเฉียวเปิดรับนักศึกษารอบก่อน Admission ครั้งที่ 2-2557

UploadImage

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับนักศึกษารอบก่อน Admission ครั้งที่ 2-2557  
 
เปิดรับโดยไม่ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/PAT
 
เปิดรับสมัครวันที่ 4 มีนาคม - 10 เมษายน 2557
 
(เฉพาะ สายวิทยาศาสตร์ รับสมัครวันที่ 4 - 18 มีนาคม 2557)
 
1.  ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
ผู้สมัครสามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ (ทุกคณะสาขาวิชา) โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (5 - 6 ภาคการศึกษา) และผ่านการสอบข้อเขียนในรายวิชา ดังนี้
UploadImage
 
2.  ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 
 
3.  โครงการพิเศษ :
 
โครงการส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ : 
 
 -  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ปี หรือ 2 ปี (ไม่ต้องมีต้นสังกัด) หรือ
-  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
-  สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการแพทย์ และสอบสัมภาษณ์
 
โครงการเภสัชชุมชน : 
 
-  เป็นลูก หรือ หลาน เจ้าของร้านขายยา (บิดา/มารดา/ปู่/ย่า/ตา/ยาย/ผู้สมัคร)
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 - 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
-  มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT2
-  ผ่านการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย และสอบสัมภาษณ์
 

Comments