ว.พยาบาลกองทัพบกเปิดรับ-มอบทุน พลเรือนเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต

UploadImage

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) จำนวน 80 คน โดยเป็นทุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน และทุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย
 
การรับ 2 ประเภท
 
1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน ( รับเฉพาะเพศหญิง )
 
2. ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน)
 
กำหนดการ

UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์)ของกระทรวงศึกษาธิการ
 
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
   1)ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) หรือ ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) ในปีที่สมัคร โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน
   2)ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT1,2 )
   3)ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ใช้PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 6
 
3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
 
4. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 
5. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้
 
6. ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
7. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
 
8. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะละหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
 
9. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 
10 ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
 
11. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 
12. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุตรข้าราชการกองทัพบก และบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการทหารหนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา และสูติบัตรของผู้สมัครหรือหนังสือรับรองบุตร
 
13. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และผู้สมัครต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 
ที่มาข้อมูล/ภาพจาก  Army Nurse Fanclub

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 17,633 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 13 มกราคม 57 เวลา 12:53:56 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ