ม.กรุงเทพเปิดรับป.โทหลักสูตรภาษาไทย-นานาชาติ-2ภาษา

 
UploadImage

ดร.มัทนา  สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท  ประจำปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรต่างๆดังนี้

หลักสูตรภาษาไทย
▪  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ▪บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 
▪บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) เน้นด้านการจัดการธุรกิจความงามและแฟชั่น  
▪บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาระและการสร้างคุณค่า) 
▪นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์) 
▪  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต) 
▪นิติศาสตรมหาบัณฑิต  - กลุ่มวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ - กลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
▪วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
▪วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน)

หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) 
▪  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว) ▪สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) -กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน  - กลุ่มวิชาเอกการบริหารจัดการออกแบบภายใน 

หลักสูตรนานาชาติ 
▪  Master of Business Administration 
▪ Master of Communication Arts (Global Communication)▪Master of Management (Entrepreneurship
)▪Master of Management (Business Innovation)

เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bu.ac.thหรือ โทร. 0-2350-3609 (ตรง) 0-2350-3500 ต่อ 1508,1509,1626,1627

Comments