ประธานสทศ.ชี้แนวโน้มการศึกษาไทยดีขึ้น-แนะหลักสูตรควรปรับเล็กประธาน สทศ.เผยปีหน้าเตรียมปรับสัดส่วนผลโอเน็ตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ30 ชี้แนวโน้มการศึกษาไทยดีขึ้น โต้หลักสูตรควรปรับเล็ก หวั่นส่งผลทั้งระบบ
 
UploadImage

ศ.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และอดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นถึงแนวโน้มการศึกษาไทยปี 2557 ว่ากำลังเข้าสู่มาตรฐานที่ดีขึ้น จากผลคะแนนสอบระดับประเทศและนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  ดังนั้นจึงมีการตั้งข้อสังเกตจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ถึงการปรับหลักสูตรการศึกษาที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการว่าควรเป็นเพียงการปรับเล็กเท่านั้น หากปรับใหญ่อาจส่งผลถึงแนวทางที่ได้ทำมา ทั้งนี้ ในแต่ละภาคส่วน อย่างอาชีวศึกษา ปีหน้าได้เร่งผลักดันนักเรียนนักศึกษาที่จบสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพและรายได้เพิ่มสูงขึ้น อุดมศึกษา แม้จะมีความน่ากังวลเนื่องจากเป็นการบริหารแบบกระจายอำนาจอย่างเต็มที่ แต่ทางคณะกรรมการอุดมศึกษาต่างกำลังเร่งผลักดันนโยบายผลิตบัณฑิตให้เกิดคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของประเทศ
 
      
ส่วน สทศ. ปีหน้าจะปรับสัดส่วนระหว่างคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และผลการทดสอบภายในโรงเรียนเป็นร้อยละ 30:70 จากที่ใช้ร้อยละ 20:80 มาเป็นเวลา 2ปี แล้ว เพื่อให้สามารถประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละโรงเรียน และทราบจุดแข็ง-จุดอ่อนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการลดความสำคัญในห้องเรียน อีกทั้งแนวข้อสอบโอเน็ตจะถูกปรับให้ใกล้เคียงกับการสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ที่เน้นการคิดวิเคราะห์  รวมถึงการเตรียมจัดทำข้อสอบกลางร่วมการสอบไล่ในทุกระดับชั้น ที่กำลังดำเนินการในปีหน้านี้.
ที่มา- สำนักข่าวไทย

Comments