วิทยาลัยพยาบาลตำรวจประกาศรับสมัครเข้าเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิตปี2557

UploadImage

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 

โดยในการรับจะเปิดรับประเภทบุคคลทั่วไปและรับสมัครสำหรับโครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ 

ประเภทบุคคลทั่วไป

UploadImage
UploadImage
UploadImageUploadImage

สำหรับโครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ 

Comments