ชุดนักศึกษา อัตลักษณ์ แห่งความภาคภูมิใจ ผู้นำเชียร์ มทร.ธัญบุรี


 UploadImage
             
เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว  เกี่ยวเถอะนะพ่อเกี่ยว  ผูกใจเราให้แน่นเหนียว  คล้องเกี่ยวกันไว้  เกี่ยวความรู้วิชา  เกี่ยวความภาคภูมิใจ  บนวิถีของความก้าวไกล  สร้างเราให้มีตัวตน  เป็นหนึ่งอยู่ในจารึก  ราชมงคลธัญบุรี”  หนึ่งในท่อนบทเพลง  “จารึกราชมงคลธัญบุรี”  เพลงบังคับสำหรับการประกวดผู้นำเชียร์  กึกก้องทั่วสนามกีฬา  มทร.ธัญบุรี  นำเชียร์โดยนักศึกษาชายหญิง  สวมใส่ชุดนักศึกษา  ภาพที่ประทับใจคนดู  หนึ่งในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ครั้งที่  23
           
นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา  เปิดเผยว่า  ทางมหาวิทยาลัยฯ  มีนโยบายรณรงค์การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ  เพื่อเป็นการฝึกความรับผิดชอบ  และให้เกียรติกับเครื่องแบบนักศึกษา  เป็นประจำทุกปี  และปีการศึกษา  2556  ได้มีการประชุมระหว่างรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  องค์การนักศึกษา  สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทั้ง  10  คณะ  และ  1  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มติในที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่า  ในการประกวดแข่งขันผู้นำเชียร์  ทุกคณะต้องแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา  เนื่องจากในปีที่ผ่านๆ  มา  ทุกคณะจะแต่งกายตามคอนเซ็ปต์ของแต่ละคณะ  และมีการใช้อุปกรณ์ประกอบการนำเชียร์  ซึ่งต้องลงทุนค่าใช้จ่ายจำนวนมาก  ทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำในแต่ละคณะ  ประกอบกับในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบว่า  การแต่งเครื่องแบบนักศึกษานั้น  เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการรณรงค์ทางอ้อมด้วย  ซึ่งผลในครั้งนี้ได้รับการชื่นชมจากผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษาเป็นอย่างดี  แต่ยังมีข้อสังเกตที่ต้องนำไปปรับปรุง  โดยทางมหาวิทยาลัยฯ  จะนำไปปรึกษาหารือ  เพื่อหาแนวทางในการดำเนินทางให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และถูกต้องตามระเบียบต่อไป
              
UploadImage
“เมเจอร์”  นางสาวกนกวรรณ  ตันสาร  นักศึกษาชั้นปีที่  4  สาขาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในการจัดการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ครั้งที่  23  มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  นั่นคือ  การแข่งขันผู้นำเชียร์  โดยในปีผ่านๆ  มา  ทั้ง  10  คณะ  1  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  ใช้จ่ายในการแข่งขันเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นทางองค์การนักศึกษา  มทร.ธัญบุรี  จึงมีนโยบายให้ผู้นำเชียร์ทุกคณะใส่ชุดนักศึกษาในการนำเชียร์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของชุดนักศึกษา  ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย  “เมื่อสวมชุดนักศึกษา  เกิดความภาคภูมิใจ  และรักในสถาบันที่เข้ามาศึกษา”  พระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ  ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน  ได้ติดอยู่บนเครื่องแบบนักศึกษา
 
UploadImage
           
“เอฟ”  นางสาวธิดารัตน์  หมวกทอง  นักศึกษาชั้นปีที่  3  สาขาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  ตัวแทนผู้คว้ารางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์  เล่าว่า  สำหรับแนวคิดในการนำเชียร์ในครั้งนี้จะเปรียบนักศึกษาเป็นชาวนา  ที่คอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์  ความรู้  จนได้มาซึ่งความสำเร็จ  ความภาคภูมิใจ  ดังชาวนาที่เหน็ดเหนื่อย  ทำนาจนได้เมล็ดข้าวให้ทุกคนในประเทศมีข้าวกิน  ในการใส่ชุดนักศึกษานำเชียร์  ถือ  เป็นกติกาใหม่ที่ควรนำมาใช้ทุกปี  เพราะว่า  ชุดนักศึกษา  เป็นชุดแห่งเกียรติของนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้ามาศึกษาที่นี่  ต้องผ่านอุปสรรคในการสอบเข้ามา  ซึ่งในการแต่งชุดนักศึกษามาเรียน  หรือมาทำกิจกรรม  แสดงถึงความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาที่แห่งนี้  “ความเหมาะ  และการให้เกียรติสถานที่ภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้ใส่ชุดนักศึกษานำเชียร์  นำแสตน  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ”
              
“เจย์”  นายประณต  พรมนา  นักศึกษาชั้นปีที่  4  สาขาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตัวแทนทีมรองชนะเลิศอันดับ  1  ผู้นำเชียร์  เล่าว่า  18  ชีวิตในสนาม  ในการนำเชียร์  ความสง่างามในชุดนักศึกษาของผู้ชาย  8  คน  ผู้หญิง  10  คน  ในการนำเชียร์ที่นำเสนอความเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แสดงถึงพลังและความสามัคคีที่ทุกคนในคณะตั้งใจให้กิจกรรมในครั้งนี้ออกมาดีที่สุด  การที่มหาวิทยาลัยฯ  รณรงค์ให้นักศึกษาสวมใส่ชุดนักศึกษาในการเชียร์  ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก  ทำให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าของการสวมใส่ชุดนักศึกษา  บวกกับการออกแบบท่าทางให้เหมาะสมกับการใส่ชุดนักศึกษาในการนำเชียร์  “ความสนุก  ความสวยงาม  มาพร้อมความสง่า”
              
“ตี้”  นายวิทวัส  ค้าของ  นักศึกษาชั้นปีที่  3  สาขานาฏศิลป์ไทย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ตัวแทนทีมรองชนะเลิศอันดับที่  2  ผู้นำเชียร์  เล่าว่า  แนวคิดในการนำเสนอ  “ขอรอยยิ้มกลับคืนมา”   ทุกวันนี้ประเทศไทยจะแบ่งออกเป็นสี  ต้องการให้ทุกคนสามัคคีและรักกัน  เช่นเดียวกัน  อยากให้นักศึกษาภูมิใจและใส่ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ  เรียบร้อย  “ไม่อยากให้มองว่าชุดนักศึกษาเป็นเพียงเครื่องแบบในการใส่มาเรียน  แต่อยากให้บอกถึงความภาคภูมิใจที่นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสสวมใส่  บางคนอยากใส่ไม่ได้ใส่  ไม่มีโอกาสได้สวมใส่”
               เครื่องแต่งกายชุดนักศึกษา  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  ในการเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ  บ่งบอกถึงสถานะสังคมไทย  การสวมใส่ชุดนักศึกษาของผู้นำเชียร์  มทร.ธัญบุรี  อีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าในเครื่องแต่งกายนักศึกษา
 
                                                                          
ชลธิชา  ศรีอุบลกองประชาสัมพันธ์  มทร.ธัญบุรี-ข้อมูล
                                                                          

Comments