มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯมอบ90ทุนให้ม.ปลาย-ป.ตรี

UploadImage

มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำทั้งของรัฐและเอกชน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 1. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ต่อเนื่องกันไป จนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เว้นแต่ นักเรียนผู้ได้รับทุนนั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง หรือมีคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดปีการศึกษา ต่ำกว่า 2.50 หรือลาออกก่อนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) กรณีใดกรณีหนึ่ง มูลนิธิฯ จะงดการให้ทุนทันที 
 2. ทุนการศึกษาที่จะให้ในปีการศึกษา 2557 ให้จังหวัดละ 1 ทุน ยกเว้นจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร ให้เพิ่มอีก 2 ทุน (กรุงเทพมหานคร 1 ทุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2 ทุน) จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อำเภอ ในจังหวัดสงขลาคือ อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ สะเดา และอำเภอนาทวี ให้เพิ่มอีก จังหวัดละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 83 ทุน ทุนละ 3,000 บาท 
3. ผู้มีสิทธิขอรับทุน ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ทั้งของรัฐ และเอกชนที่มีบุตรซึ่งกำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) ในปีการศึกษา 2556 และมีผลการเรียนตลอดปีการศึกษาใน 5 ภาคเรียน เฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป จากสถานศึกษาทุกสังกัด และมีความประพฤติดี โดยจะเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2557 
 4. ให้ผู้มีสิทธิขอรับทุน ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับทุน ดังนี้ 
 4.1 แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ “มูลนิธิ 
ช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา” (แบบ ม.ค.1) ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
 4.2 สำเนาบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือลูกจ้างประจำทั้งของรัฐและเอกชน 
 4.3 สำเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีชื่อบุตรของผู้ที่ขอรับทุน 
 4.4 หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ช่วงชั้นที่ 3) ที่แสดงผลการเรียนตลอดปีการศึกษาใน 5 ภาคเรียนที่ผ่านมา 
 5. ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกผู้สมควรจะได้รับทุน ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 11 แห่งระเบียบมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
 6. สถานที่ติดต่อขอรับทุน 
 6.1 สังกัดกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร 
133 ถนนเพชรบุรี ซอย 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 - 2151630-31 
 6.2 สังกัดอื่น ๆ ติดต่อได้ที่ 
 6.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 02 - 3543884 02 - 4102044 ต่อ 601-607) 
 6.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
1126 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 02-9304490-2 ต่อ 117-118) 
 6.3 ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด ที่ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่ 
 7. ระยะเวลาในการรับแบบและยื่นสมัคร ให้ขอรับแบบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากร ทางการศึกษา (แบบ ม.ค. 1) ได้จากสถานที่ในข้อ 6 หรือ Download ได้ที่ www. otep.go.th 
และยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557

ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 
 1. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ต่อเนื่องกันไป จนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เว้นแต่นักเรียนผู้ได้รับทุนนั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง หรือมีคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 2.70 หรือ ลาออกก่อนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรณีใดกรณีหนึ่ง มูลนิธิฯ จะงดการให้ทุนทันที 
 2. ทุนการศึกษาที่จะให้ในปีการศึกษา 2557 มีจำนวน 7 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 
พิจารณาคัดเลือกจากทุกจังหวัดที่ส่งไปยังมูลนิธิ จังหวัดละ 1 คน 
 3. ผู้มีสิทธิขอรับทุน ได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ทั้งของรัฐ และเอกชน ที่มีบุตรซึ่งกำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ในปีการศึกษา 2556 และมีผลการเรียนใน 5 ภาคเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป จากสถานศึกษาทุกสังกัดและเป็นผู้มีความประพฤติดี โดยจะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557 
 4. ให้ผู้มีสิทธิขอรับทุน ยื่นเอกสาร และหลักฐานประกอบการขอรับทุน ดังนี้ 
 4.1 แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ “มูลนิธิช่วยการศึกษา บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา” (แบบ ม.ค.1) ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
 4.2 สำเนาบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ หรือหลักฐานอื่น ที่แสดงว่าเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือลูกจ้างประจำทั้งของรัฐและเอกชน 
 4.3 สำเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีชื่อบุตรของผู้ที่ขอรับทุน 
 4.4 หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาในช่วงชั้นที่ 4 ที่แสดงผลการเรียน ตลอดปีการศึกษาใน 5 ภาคเรียน ที่ผ่านมา 
 5. ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกผู้สมควรจะได้รับทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 
 6. สถานที่ติดต่อขอรับทุน 
 6.1 กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ ส านักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร 
133 ถนนเพชรบุรี ซอย 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 – 2151630 - 31 
 6.2 สังกัดอื่น ๆ ติดต่อได้ที่ 
 6.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 02 - 3543884 02 - 4102044 ต่อ 601-607) 
 6.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
1126 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. 02 – 9304490 - 2 ต่อ 117 - 118) 
 6.3 ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่ส านักงาน สกสค. จังหวัด ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่ 
 7. ระยะเวลาในการขอรับแบบและยื่นสมัคร ให้ขอรับแบบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากร ทางการศึกษา (แบบ ม.ค. 1) ได้จากสถานที่ในข้อ 6 หรือ Download ได้ที่ www. otep.go.th และยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 
 
 ทั้งนี้ สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
สำนักสวัสดิการครู กลุ่มกองทุนและมูลนิธิ อาคารสถานพยาบาล ชั้น 4 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 - 3560104 

Comments