โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง อีก2คณะ มทจ.พระนครเหนือ 2557

UploadImage

โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2557


สาขา/จำนวนการรับ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปวช. 30 คน ,ม.6 30คน
- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปวช. 10 คน ,ม.6 60คนคุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2554 จนถึงวันสมัครเข้าศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75


กำหนดการ
รับสมัครสมัคร   7 ถึง 24 ธันวาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 ธันวาคม 2556  
สอบสัมภาษณ์ 4 มกราคม 2557
ประกาศผลสอบคัดเลือก  7 มกราคม 2557


ที่มา : http://www.admission.kmutnb.ac.th/


สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments