มข.ทุ่มงบกว่า 341ล้าน พร้อมรับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 UploadImage

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)   ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และจังหวัดขอนแก่น  แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีทั่วประเทศ และคณะดำเนินงาน ตลอดจนทัพนักกีฬา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจร่วมงานกว่า 400 คน 

 “มอดินแดง” เป็นนามเรียกขานอีกนามหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเรียกตามภูมิประเทศที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่บนเนินดินลูกคลื่นสีแดง อันเป็นที่มาของการกำหนดชื่อแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ว่า “มอดินแดงเกมส์”ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14 –22 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด และคำขวัญ ของการแข่งขันที่ว่า “Mor Din Daeng, More Than Games” ซึ่งสื่อความหมายว่า สิ่งที่นักกีฬาจากทุกสถาบันที่จะได้รับมากกว่าเกมส์การแข่งขัน คือ ความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน สร้างความประทับใจต่อกันแม้การแข่งขันจะสิ้นสุดลง

นายปรีชา  ประยูรพัฒน์  ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)  กล่าวว่า   การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาของ นิสิตนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีกำหนดให้จัดการแข่งขันขึ้นทุกปี เริ่มตั้งแต่ครั้งที่ 1 เมื่อ ปีพ.ศ.2513 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 8 สถาบัน จนถึงปีนี้ “มอดินแดงเกมส์” ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 41 เป็นช่วงเวลาที่มีสถาบันสมาชิก มากกว่า 120 สถาบัน มีนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 2 ล้านคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน นับเป็นรายการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่รายการหนึ่งของประเทศไทย และการจัดการแข่งขันครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการจัดการแข่งขันในวาระสำคัญคือ เพื่อการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกวาระหนึ่งด้วย ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬา และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกันอีกด้วย 

“ด้วยประสบการณ์จากการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยมาถึง 2 ครั้งด้วยศักยภาพ และความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และด้านสถานที่ รวมไปถึงความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อาสาสมัครเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ตลอดจนการสนับสนุนจากจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านต่าง ๆ จะทำให้การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41  “มอดินแดงเกมส์” ประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ” นายปรีชากล่าว

ในการแข่งขัน “มอดินแดงเกมส์ ” ประกอบด้วยทัพนักกีฬามากกว่า 120 สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 29 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต 23 ชนิดกีฬาแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ชนิดกีฬาแข่งขันในสนามเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เช่น สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 2 ชนิดกีฬา แข่งขัน ณ กรุงเทพมหานครคือการแข่งขันยิงปืนที่สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย และการแข่งขันขี่ม้าที่กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ โดยคาดว่าจะมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 15,000 คน ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาที่มีอยู่เดิม และก่อสร้างใหม่ เพื่อให้ได้มาตรฐาน 

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้เลือกขอนแก่นเป็นเมืองอุตสาหกรรมไมซ์ (Mice) หรือ ไมซ์ซิตี้ คือเป็นเมืองที่ประกอบด้วยการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting & Incentives) การประชุมนานาชาติ (Conventions) และการแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibitions) ซึ่งถือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ ลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้จำนวนมหาศาลให้หมุนเวียนจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค ด้วยเหตุผลที่ขอนแก่น มีความพร้อมในหลายมิติ ทั้งจากการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การแพทย์ การคมนาคม ความเติบโตด้านเศรษฐกิจ และธุรกิจบริการ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านของฝาก และการท่องเที่ยว  จึงเป็นเหตุผลให้จังหวัดขอนแก่น ได้รับโอกาสในการจัดมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง  

“การแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์  นับเป็นมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่ ที่ชาวขอนแก่นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างเฝ้ารอคอย  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาของนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ถึง 120 สถาบัน ที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในอนาคต”  

UploadImage

รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมในงานแถลงข่าววันนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมาแล้ว 2 ครั้ง คือ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ. 2527 และครั้งที่ 17 ในปี พ.ศ. 2532 ครั้งนี้ครั้งที่ 41 จึงถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง สอดรับกับการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มกราคม 2557 ดังนั้น การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 นี้จึงเป็นมหกรรมกีฬาอันยิ่งใหญ่ ที่จังหวัดขอนแก่น และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อร่วมฉลองในวาระครอบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

“มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทุ่มงบก่อสร้างอาคารพละศึกษาอเนกประสงค์ 219 ล้านบาท สร้างลานกีฬาและลานสันทนาการกลางแจ้ง 41 ล้านบาท รวมทั้งสร้างสนามกีฬากลางแจ้งและลู่วิ่งมาตรฐาน 21 ล้านบาท รวมกว่า 341 ล้านบาทเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างดีที่สุด นอกจากความพร้อมด้านกีฬาแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมพร้อมด้านการจัดการจราจร การขนส่งและการเดินทางของนักกีฬา ที่พักนักกีฬา ระบบรักษาความปลอดภัยการดูแลสุขภาพ รวมทั้งจัดให้มี Press center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชน และจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันเพื่อเสริมประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ตาม “มอดินแดงเกมส์” ยังคงต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการจัดการแข่งขัน ดังนั้นจึงถือโอกาสนี้ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติโดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์มหกรรมกีฬาครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เยาวชนของเราที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” รศ.ดร.กิตติชัย กล่าว

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น  มีความพร้อมอย่างยิ่งในการผนึกกำลังร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมต้อนรับทัพนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ประสานงาน สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทุกท่านเป็นอย่างดี 

UploadImage

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ “มอดินแดงเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์”ได้ที่เว็บไซต์ http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/ 

หรือทางเฟสบุ๊ค 
https://www.facebook.com/pages/Mordindaenggames/569787516412306

ข่าว : จิราพร  ประทุมชัย ภาพ : ปทุมวดี  คำโฮง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments