สถานทูตสหรัฐอเมริกาให้ทุนนศ.ไทยไปศึกษาสภาพแวดล้อมโลก

 
UploadImage

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาโครงการสถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกแห่งสหรัฐฯ เพี่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดี และมีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ดังนี้
 
 
รายละเอียดโครงการ
 
สถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกเป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่นำเยาวชนจากประเทศต่างๆ มาศึกษาและอภิปรายประเด็นที่สำคัญนี้ในสหรัฐอเมริกา  สถาบันฯ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนา การศึกษาข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการบรรยาย  นอกจากนี้ สถาบันฯ จะมีการจัดทัศนศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา การเยือนสถานที่ท้องถิ่นและกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อเสริมการศึกษาในห้องเรียน  ทั้งนี้ สถาบันฯ จะจัดให้ผู้ร่วมโครงการพำนักเพื่อศึกษาวิชาการที่สถาบันเป็นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์และเดินทางทัศนศึกษาในประเทศเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
 
สถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกของสหรัฐฯ จะศึกษาบทบาทของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐอเมริกา  สถาบันฯ จะใช้เทคนิคการศึกษาจากประสบการณ์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้มองเห็นประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อันได้แก่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาแบบยั่งยืน/การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ความปลอดภัยของอาหาร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การผลิตพลังงาน (ทั้งรูปแบบใหม่และรูปแบบดั้งเดิม) และการจัดการและบำบัดน้ำ  จะมีการศึกษาประเด็นเหล่านี้จากแง่มุมต่างๆ เช่น กิจกรรมของกลุ่มรากหญ้าในพื้นที่และโครงการริเริ่มต่างๆ ของภาคประชาชน  แนวทางด้านการตลาดตลอดจนนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง  นอกจากนี้ สถาบันฯ อาจจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคงของประเทศ  ท้ายสุด สถาบันฯ จะศึกษาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในบริบทของสังคมโลกาภิวัตน์และเปรียบเทียบสหรัฐอเมริกากับประเทศของผู้เข้าร่วมโครงการ
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 
-อายุ 18 ถึง  25 ปี (ไม่เกิน 25 ปีภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557) และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
-มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม
-เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ยังเหลือการเรียนอีกหนึ่งภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย และต้องกลับประเทศไทยเพื่อเรียนต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี -หลังกลับจากสหรัฐอเมริกาแล้ว
-แสดงออกถึงสภาวะความเป็นผู้นำและความสามารถในกิจกรรมชุมชนและมหาวิทยาลัยของตน
-สามารถเดินทางมารับการสัมภาษณ์ที่กรุงเทพฯได้
-ทำกิจกรรมเพื่อชุมชน และกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
-มีภาวะผู้นำ มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
-มีผลการศึกษาในระดับดีมาโดยตลอด โดยจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย รางวัลต่างๆ และคำรับรองจากอาจารย์ผู้สอน
-มีความเป็นผู้ใหญ่, รับผิดชอบ, มั่นใจในตนเอง, อดทน, ใฝ่รู้, พึ่งพาตนเองได้, คำนึงถึงผู้อื่น และ ใจกว้าง
-ไม่เคยมีประสบการณ์ หรือประสบการณ์น้อยมากในการศึกษาหรือเดินทางไปสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ
-เต็มใจและสามารถเข้าร่วมโครงการวิชาการที่เข้มข้น การบริการชุมชนและการเดินทางเพื่อการศึกษา
-สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างดี เต็มใจที่จะมีเพื่อนร่วมห้องพัก และ สามารถปรับตนเข้ากับวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมและสังคมในประเทศของตนได้
 
ข้อกำหนด
 
-ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการวิชาการอย่างเต็มที่ เข้าฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นและอ่านตำราและบทความต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนวันเปิดโครงการ หรืออยู่ต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจบโครงการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากสถาบันฯ เพื่อเยี่ยมญาติหรือเพื่อนในขณะที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา  หากญาติหรือเพื่อนมีความประสงค์จะมาเยี่ยม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเรื่องเข้าปรึกษากับสำนักงานการศึกษาและกิจการวัฒนธรรมและผู้อำนวยการโครงการเป็นรายๆ ไป
-หากผู้เข้าร่วมโครงการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสถาบันฯ หรือกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของมลรัฐ หรือกฎหมายของประเทศ อาจเป็นเหตุให้ต้องออกจากโครงการในทันที
 
เงื่อนไข
 
จะมีการเสนอชื่อผู้สมัครสี่คนจากทั่วประเทศต่อสำนักงานการศึกษาและกิจการวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
สำนักงานการศึกษาและกิจการวัฒนธรรมจะเป็นผู้ทำการคัดเลือกรอบสุดท้าย
สำนักงานการศึกษาและกิจการวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับโครงการ ยกเว้นในส่วนประกันสุขภาพ ที่จะต้องให้ผู้เข้าร่วมชำระเป็นจำนวนเงิน $15
 
ระยะเวลาโครงการ  
 
30 มิถุนายน-1สิงหาคม พ.ศ. 2557
 
เอกสารที่ต้องใช้ 
 
-ใบสมัคร
-ใบรับรองผลการศึกษา
-ประสบการส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
-จดหมายรับรอง 2 ฉบับจากอาจารย์

ตารางการดำเนินงาน
 
-27 ธันวาคม 2556   ปิดรับสมัคร
-10 มกราคม 2557   สอบสัมภาษณ์ 
-มีนาคม-เมษายน 2557  ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งกำหนดการเดินทางให้นักเรียนทุนทราบ
 
ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ (ต้องเป็นภาษาอังกฤษ) ได้ 2 ทางคือ
 
อีเมล์  bangkokpd@state.gov โดยใช้หัวข้อว่า U.S. Environmental Institute
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยเอกสารต้องมาถึงภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556
แผนกวัฒนธรรม
ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ
ชั้น 10, 93/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
 
 
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดส่ง email มาที่ bangkokpd@state.gov

Comments