ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

UploadImage


ทางสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เล็งเห็นความสาคัญในจุดนี้จึงได้จัดทาโครงการ “ค่ายสู่รั้วหมอยาครั้งที่ 11” ขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบระบบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรมช่วยประชาสัมพันธ์เปิดบทบาทและสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งยังเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน
 
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
วันที่ 14-18 เดือนมีนาคมพ.ศ. 2557

สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ (นอนค้างคืน)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5
2. ความประพฤติเรียบร้อยและสนใจในวิชาชีพเภสัชกรรม
3. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายสู่รั้วหมอยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
การรับสมัคร
ส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่หรือส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่
สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
 
หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
 
การประกาศผล
วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ผ่านทางwww.pharmacy.psu.ac.th  หรือwww.facebook.com  ค้นหา “ค่ายสู่รั้วหมอยาครั้งที่11”
 


***ผู้สนใจสมารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/Rxcamp11
หรือโทร

1. นศภ.ภทรชัยพรปัญญานุกูล (โอ) โทรศัพท์ 080-5398620
2. นศภ.ลดาวัลย์รตะวังกุล (วัลย์) โทรศัพท์ 094-0870224
3. นศภ.ทัดเทพวิไลพันธุ์รัตนา (พีพี) โทรศัพท์ 083-9688876


Comments