โรงเรียนนายเรืออากาศเตรียมเปิดรับนักเรียนปีการศึกษา2557

UploadImage

โรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศ ทำการเปิดรับสมัครนักเรียนเป็นประจำทุกปี โดยจะรับในช่วงเดือนมกราคมและสอบคัดเลือกประมาณต้นเดือนเมษายนของทุกปี  สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ จะส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารเป็น เวลา 3 ปี


การสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ    โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัคร

         •ทางไปรษณีย์ ประมาณเดือน มกราคม ของทุกปี

         •ด้วยตนเอง ประมาณเดือน มีนาคม ของทุกปี

         •จัดสอบคัดเลือกประมาณต้นเดือน เมษายน ของทุกปี

ผู้สมัครจะต้องสอบคัดเลือกวิชา   ดังต่อไปนี้

       1.คณิตศาสตร์

       2.วิทยาศาสตร์

       3.ภาษาอังกฤษ

       4.ภาษาไทย และสังคมศึกษา           

เมื่อสอบภาควิชาการผ่านแล้ว จะต้องสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย การตรวจร่างกาย พลศึกษา และสัมภาษณ์ด้วย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ จะส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารเป็น เวลา 3 ปี จากนั้นจะเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนนายเรืออากาศต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

        1.จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

        2.อายุระหว่าง 14-17 ปี (นับตามพระราชบัญญัติการคัดเลือกทหาร)

        3.เป็นชายโสด สัญชาติไทย บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิด ต้องมีสัญชาติไทย

สิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ

        1.ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาล

        2.ได้รับอุปกรณ์การฝึกศึกษา เครื่องแต่งกาย เบี้ยเลี้ยง และเงินเดือนทุกคนจนจบการศึกษา

        3.เมื่อเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 หากมีผลการเรียนดี จะได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาในสถาบันทางทหาร และมหาวิทยาลัยของประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลี และออสเตรเลีย ประมาณปีละ 10 ทุน

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา

        1.ได้รับพระราชทานกระบี่จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด

        2.ได้รับปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต

        3.ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นเรืออากาศตรี

        4.บรรจุรับราชการตามหน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพอากาศ หากประสงค์จะศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถขอรับทุนของกองทัพอากาศ ได้ทั้งใน และต่างประเทศ

        5.ได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 7,940 บาท หากได้รับการบรรจุเป็นนักบินประจำกองจะได้รับเงินค่า ฝ่าอันตราย 11,000 – 13,000 บาท และค่าผู้บังคับอากาศยาน 15,000 บาท
 

เว็บไซด์โรงเรียนนายเรืออากาศ : http://www.rtafa.ac.th

Comments