เตรียมพร้อม! เรียนพยาบาลทหารอากาศ เรียนฟรี-มีเงินเดือนให้

UploadImage

 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ทำการเปิดรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศเป็นประจำทุกปี เริ่มต้นเดือนมกราคม โดยมีทุนการศึกษามอบให้ด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

      1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยต้องศึกษารายวิชาครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

      2.เป็นสตรีโสดอายุระหว่าง 17 - 22 ปี

      3.มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เว้นแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย โดยกำเนิดอยู่แล้วมารดาจะไม่มีสัญชาติไทย โดยกำเนิดก็ได้

      4.มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.

      5.มีความประพฤติดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม

      6.ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

การคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

       1.คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวม GPAX, (5 เทอม) O-NET (รหัส 01-06) GAT,PAT (P2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้จะต้องมีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส 03) ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

       2.ผู้ทีผ่านการคัดเลือกคะแนนวิชาการจะได้รับการตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบพิเศษ

การรับสมัคร

         •ช่วงต้นเดือน มกราคม ถึงปลายเดือน มีนาคม

สิทธิที่ได้รับระหว่างการศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษา

        •นักเรียนทุนกองทัพอากาศ

      1.ศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร

      2.ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนดังนี้ เบี้ยเลี้ยงวันละ 106 บาท ทุกชั้นปี และเงินเดือน ชั้นปีที่หนึ่ง 2,920 บาท ชั้นปีที่สอง 3,110 บาท ชั้นปีที่สาม 3,300 บาท ชั้นปีที่สี่ 3,490 บาท

      3.เครื่องแต่งกาย ที่พัก การรักษาพยาบาลและสิทธิอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

      4.มีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากองค์กร กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และมูลนิธิต่างๆ

      5.เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานยศเป็น นายทหารสัญญาบัตร ยศเรืออากาศตรี และบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศตามข้อผูกพันและสัญญาที่ทำไว้กับกองทัพอากาศ

       •นักเรียนทุนส่วนตัว

     1.ได้รับสวัสดิการตามที่วิทยาลัยกำหนด

     2.มีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากองค์กร กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และมูลนิธิต่างๆ

     3.ได้รับการตรวจสอบภาพร่างกายประจำปี

     4.เมื่อสำเร็จการศึกษาไม่มีข้อผู้พันกองกองทัพอากาศ

 

 เว็บไซด์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ : http://www.nc.rtaf.mi.th

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 27,811 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 19 พฤศจิกายน 56 เวลา 14:07:01 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ