รับสมัครนักเรียนช่างฝีมือทหาร รร.ช่างฝีมือทหาร ปี 57

UploadImage

 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประกาศรับสมัครนักเรียนช่างฝีมือทหารปีการศึกษา 2557


การสมัครทางไปรษณีย์


1. ซื้อระเบียบการที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารหรือทางไปรษณีย์ ระบุให้ชัดเจนว่าภาคปกติหรือภาคสมทบ ภาคปกติเล่มสีเหลือง ภาคสมทบเล่มสีฟ้า

2. เมื่อมีระเบียบการอยู่ในมือให้ดูรายละเอียดการสมัครทางไปรษณีย์ ดังนี้
2.1 ภาคปกติเล่มสีเหลือง
2.2 ภาคสมทบเล่มสีฟ้า

3. ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัคร (ท้ายเล่ม) ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน ฉีกใบสมัครออกจากเล่ม แล้วจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ดังนี้
3.1 ใบสมัคร (ปกติสีเหลือง สมทบสีฟ้า)
3.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สีหรือขาวดำก็ได้ เขียนชื่อและนามสกุล หลังรูปทุกรูป)
3.3 ไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ซื้อธนาณัติค่าสมัครจำนวนเงิน 350.- บาท สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.เสนานิคม รหัสไปรษณีย์ 10902 ในนาม พันโท กรเทพ ปรีดิพันธุ์
3.4 สำเนาระเบียนการศึกษาที่มีผลการศึกษา 2.00 ขึ้นไป (หรือใบรับรองการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 โดยแสดงผลการเรียนหรือไม่แสดงผลการเรียนก็ได้)
3.5 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร สำเนาทะเบียนบ้านบิดา สำเนาทะเบียนบ้านมารดา (ผู้ที่บิดาหรือมารดา เสียชีวิต ให้ส่งสำเนาใบมรณะบัตรมาด้วย)
3.6 เอกสารเพิ่มเติมขอรับสิทธิพิเศษของ บิดา มารดา (ฉบับตัวจริงเฉพาะภาคปกติ......ถ้ามี)
3.7 เอกสารการเรียน รด. (ฉบับตัวจริงเฉพาะภาคปกติ......ถ้ามี)
3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
3.9 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของนายทหารสัญญาบัตร หรือข้าราชการระดับ 3 หรือข้าราชการครูอันดับ คศ.1 ขึ้นไปที่รับรองสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
3.10 ต้องส่งซองจดหมายที่เขียนชื่อที่อยู่ของผู้สมัครมาด้วย(ไม่ต้องติดแสตมป์) เขียนให้ชัดเจนเพื่อทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารจะได้ส่งบัตรประจำตัวสอบและใบเสร็จรับเงินมาให้ผู้สมัครได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

4. เขียนและจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารพร้อมธนาณัติ (ข้อ 3.1 – 3.10)โดยใช้ซองของที่ทำการไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง แผนกกรรมวิธีข้อมูล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ถนนพหลโยธิน ซอย 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 

ภายในวันที่ 12 ม.ค.57


หมายเหตุ
1 เริ่มดำเนินการตรวจรับเอกสาร 23 ธ.ค.56 – 12 ม.ค.57 ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

2 ถ้าผู้สมัครไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบและใบเสร็จรับเงินภายใน 27 ม.ค.57 ให้ติดต่อสอบถามที่ 0 2930 3489 (แผนกกรรมวิธีข้อมูล) หรือ 0 2930 3480 (ยุทธการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร) ระหว่างวันที่ 28 – 30 ม.ค.57

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 128,058 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 19 พฤศจิกายน 56 เวลา 14:06:23 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ