รับตรง โควตา โควตาพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2557

UploadImage

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ประจำปีการศึกษา 2557


ประเภทรับตรง
รับจำนวน 90 คน
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิจ
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิจ
- กลุ่มสาระภาษาอังกฤษในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิจ
- GPAX 3.00 ขึ้นไป
- ใช้คะแนน GAT, PAT 1 , PAT 2


ประเภทโควตา
รับจำนวน 50 คน
คุณสมบัติ
- ผู้สมัครจะต้องกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งตามรายชื่อที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้พิจารณาจัดเข้าเป็นโรงเรียนในประเภทโควตาของวิทยาลัยพยาบาลฯ โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน
- กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิจ
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิจ
- กลุ่มสาระภาษาอังกฤษในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิจ
- GPAX 3.50 ขึ้นไป
- GPA หมวดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
- ใช้คะแนน GAT, PAT 1 , PAT 2

ประเภทโควตาพิเศษ
รับจำนวน 5 คน
คุณสมบัติ
- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
- กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิจ
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิจ
- กลุ่มสาระภาษาอังกฤษในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิจ
- GPAX 3.50 ขึ้นไป
- ใช้คะแนน GAT, PAT 1 , PAT 2

กำหนดการ
รับสมัคร 11 พฤศจิกายน 2556 – 10 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 24 มกราคม 2557
สอบสัมภาษณ์/ทดสอบบุคลิกภาพ 29-30 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 3 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานตัว 5 กุมภาพันธ์ 2557
ยืนยันสิทธิ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2557



ที่มา :  http://www.trcn.ac.th/th/news/G24.trcn

สามารถ Download
รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments