โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง มทจ.พระนครเหนือ 2557

UploadImage

โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2557


สาขา/จำนวนการรับ
ปวส.
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom) 20 คน
- สาขาวิชาการบัญชี (BAcc) 20 คน  
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) 20 คน

ม.6
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom) 20 คน
- สาขาวิชาการบัญชี (BAcc) 20 คน  
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) 20 คน

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2554 จนถึงวันสมัครเข้าศึกษา
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

กำหนดการ
รับสมัครสมัคร   6 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 ธันวาคม 2556  
สอบสัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2556
ประกาศผลสอบคัดเลือก  24 ธันวาคม 2556


ที่มา : http://www.admission.kmutnb.ac.th/

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ


 

เอกสารประกอบข่าว

Comments