ม.หัวเฉียว ประกาศระเบียบการรับนศ.ใหม่ปี 2557 พร้อมมอบทุนเรียนฟรี

UploadImage

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
 
รอบการรับสมัครเข้าศึกษา 
 
1. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (21 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 
2. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (14 จังหวัดภาคใต้) 
 
3. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 จังหวัดภาคเหนือ) 

4. โครงการพิเศษ 
- โครงการ “เด็กดีมีที่เรียน” 
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ร่มโพธิ์ทอง” 
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม” เพื่อเข้าศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนภาษาจีน” เพื่อเข้าศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน” เพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนอาจารย์พยาบาลศาสตร์” เพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนอาจารย์เภสัชศาสตร์” เพื่อเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 

5. รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 เฉพาะคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

6. รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 
- โครงการส่งเสริมเทคนิคการแพทย์ 
- โครงการเภสัชชุมชน (ทายาทร้านยา) 

7. รอบก่อน Admission ครั้งที่ 3 เฉพาะคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

8. รอบ Admission กลาง 

9. รอบหลัง Admission 

หมายเหตุ : รอบการรับสมัคร ข้อ 1 – 3 จะต้องสมัครตรงที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 
 
สมัครเรียนได้ที่ http://admission.hcu.ac.th. 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป (เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป) 
 
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารอํานวยการ 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
18/18 ถนนบางนา – ตราด กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ 0 – 2312 – 6300 – 79 ต่อ 1711 – 1718 
โทรสาร 0 – 2312 – 6412 
Admission Hotline : 085–489–3710–14 
 
 “วันที่ยื่นใบสมัคร สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน ต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ” 


ข้อมูลโครงการพิเศษ-2557

โครงการพิเศษรับสมัครผ่านโรงเรียน ไม่เสียค่าสมัคร (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษา) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 20 ธ.ค. 56 


1.  โครงการ "เด็กดีมีที่เรียน" 

ภายใต้โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จาก สกอ.

-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
-พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์
-ไม่กำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี **ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 หมายเหตุ : 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา รับ (ปวส.) ชั้นปีที่2

2.  โครงการทุน "ร่มโพธิ์ทอง"  

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ "มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่คุณรู้จัก"
 • ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา สาขาวิชาละ 2 ทุน
 • เงื่อนไขการรับทุน : ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จะได้การสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่ มฉก. จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงั้บทุนตลอดหลักสูตรทันที แต่นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
3.  โครงการ "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม" 
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
 • เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโรงเรียนหรือสังคม เป็นที่ยอมรับของครูและโรงเรียน เช่น เป็นคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการร้านสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมชมรมต่างๆ ในโรงเรียน เป็นแกนนำรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน เป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอื่นๆ และชุมชน
 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ "คุณค่าที่ได้รับจากการทำงานเพื่อสังคม"
 • ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 3 ทุน
 • เงื่อนไขการรับทุน : ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่ มฉก. จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.50 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงั้บทุนตลอดหลักสูตรทันที แต่นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
4.  โครงการทุน "ภาษาจีน" 
 •  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนอยู่ในระดับดี ทั้งทักษะการฟัง
  การพูด การอ่าน และการเขียน
 • พิจารณาจากการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ "ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาจีน"
 • ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 5 ทุน
 • เงื่อนไขการรับทุน : ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่ มฉก. จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (คำนวณแต้มเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาจีนเท่านั้น) และเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงั้บทุนตลอดหลักสูตรทันที แต่นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
5. โครงการทุน "ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน"  
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 • พิจารณาจากการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
 • ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 30 ทุน
 • เงื่อนไขการรับทุน : ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่ มฉก. จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.50 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงั้บทุนตลอดหลักสูตรทันที แต่นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องชดใช้ทุนทำงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวระยะเวลา 8 ปี

6. โครงการทุน "อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์" 
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
 • พิจารณาจากการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
 • ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 2 ทุน
 • เงื่อนไขการรับทุน : ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่ มฉก. จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงั้บทุนตลอดหลักสูตรทันที แต่นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องชดใช้ทุนเป็นอาจารย์ มฉก. ระยะเวลา 8 ปี
7. โครงการทุน "อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์" 
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และมีความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 • พิจารณาจากการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
 • เงื่อนไขการรับทุน : ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่ มฉก. จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.50 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง จะถูกระงั้บทุนตลอดหลักสูตรทันที แต่นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องชดใช้ทุนเป็นอาจารย์ มฉก. ระยะเวลา 12 ปี
8. โครงการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
 • เฉพาะโรงเรียนที่มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัด)
 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์
       หมายเหตุ : คณะการแพทย์แผนจีน จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาแผนการเรียน
                        วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เท่านั้น 

Comments