ราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถเปิดรับโควตาเรียนป.ตรี


 UploadImage
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถประกาศ เกณฑ์การรับนักศึกษา   เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)  ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี เทียบโอน  (ภาคปกติและภาคสมทบ) ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี (ภาคปกติ)

ระเบียบและคุณสมบัติการสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

1.ผู้สมัครที่ประสงค์จะขอเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ  (โควตา) จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ ตามที่วิทยาเขต ฯกำหนด และต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยถึงปีที่ขอศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) หากพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามสาขาที่วิทยาเขต ฯ กำหนดหรือผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ทางวิทยาเขตฯ มีสิทธิยกเลิกการให้ศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) กับนักศึกษาผู้นั้นภายหลังได้เมื่อตรวจพบ

2.ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นกรณีพิเศษ จะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ หรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะเท่าสถานศึกษาของรัฐ

3.ผู้ที่สมัครสามารถถ่ายสำเนาใบสมัครที่แนบมากับประกาศมหาวิทยาลัย ฯ นี้หรือมาขอรับใบสมัครได้ที่แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษาหรือสามารถ Download ใบสมัคร ได้จากเวปไซด์  www.cpc.ac.th   และจะต้องส่งใบสมัครพร้อมใบรับรองการศึกษาและใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน  หรือจะเป็นใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) รวมทั้งเอกสารสะสมผลงานต่าง ๆ (ถ้ามี) มายังแผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ตามวันที่ที่กำหนด  สามารถยื่นเอกสารได้วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ และเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือส่งทางจดหมายลงทะเบียนมาตามที่อยู่ด้านท้ายประกาศ  แต่ต้องไม่เกินวันที่  22  ธันวาคม  2556  (โดยดูจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
(โดยจะต้องเตรียมหลักฐานแนบมาคือ ใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียนและใบรับรองการศึกษา หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ต่อใบสมัคร 1ชุด )
              
4.วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  พิจารณาเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( โควตา ) เป็น 2แนวทาง

ประเภททั่วไป

ผู้สมัครที่ประสงค์ศึกษาต่อ  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกับภาคเรียนที่ 1/2556และอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย 

ประเภทกิจกรรม
 
ผู้สมัครที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา หรือ ดนตรีไทย  รำไทย  จะประสงค์ศึกษาต่อ  ต้องมีคะแนนสะสมถึงภาคเรียนที่  1/2556   และอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายหรือจบการศึกษาแล้ว  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.20  และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (ต้องมีเอกสารรับรอง)
-  เป็นนักกีฬาทีมชาติ  หรือเยาวชนทีมชาติ
-  เป็นตัวแทนจังหวัด  หรือเยาวชนจังหวัด
-  เป็นตัวแทนเขตการศึกษา
-  ชนะเลิศ  หรือรองชนะเลิศของกีฬากรมพละศึกษา
-  เป็นนักกีฬาตัวแทนอาชีวศึกษาระดับภาค  หรือได้รับรางวัลชนะเลิศ  หรือรองชนะเลิศกีฬาราชมงคลเกมส์
-  มีทักษะ  หรือความชำนาญในการกีฬา  และสามารถแสดงให้กรรมการตัดสินคัดเลือก
 
-  มีทักษะ หรือความชำนาญในการเล่นดนตรีไทย  รำไทย  (ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเตรียมวุฒิบัตร และเอกสารต่าง ๆ มาในวันสอบสัมภาษณ์  พร้อมชุดและอุปกรณ์กีฬามาเล่นเพื่อให้กรรมการตัดสินด้วย)
- มีทักษะความชำนาญในการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง  พูด  อ่านหรือเขียน  เช่น  เป็นนักพูด  นักโต้วาที พิธีกร หรือมีประสบการณ์การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางภาษาและวรรณคดีไทย  เช่น  แข่งขันแต่งกลอนแข่งขันการโต้วาที ประกวดเรียงความ ประกวดคำขวัญ ประกวดร้องเพลงไทยฯ (โดยแนบเอกสารแสดงความสามารถพิเศษมากับใบสมัคร)

5.ผู้สมัครต้องระบุว่าจะเข้ารับเกณฑ์พิจารณาแนวทางใด  และต้องระบุสาขา / ภาควิชาที่ประสงค์จะขอศึกษาต่อ (นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อได้ 1สาขาวิชาเท่านั้น)  โดยกรอกข้อความลงในใบสมัคร  ซึ่งใบสมัคร 1ใบ ระบุเลือกได้เพียง 1สาขาเท่านั้น และทางวิทยาเขต ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรให้

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)  โดยดูจากใบแสดงผลการเรียน (GPA)  และเอกสารสะสมผลงานต่าง ๆ (ถ้ามี)  ที่ผู้สมัครแนบส่งมาด้วย  การตัดสินพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกของวิทยาเขตฯ  ผลการพิจารณาถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

7.วิทยาเขตฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ในวันที่ 8 มกราคม 2557โดยสามารถดูผลการพิจารณาได้ที่  Web site  ของวิทยาเขตฯ  www.cpc.ac.th

8.วิทยาเขตฯ จะกำหนดวันมอบตัวเข้าศึกษาต่อวันที่ 16 มกราคม 2557ผู้ที่ได้ศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ  จะต้องมามอบตัวเพื่อแสดงความจำนงค์สำหรับการเข้าศึกษาต่อกับทางวิทยาเขตฯ  โดยผู้ที่ได้ศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษจะต้องเตรียมเงินค่าลงทะเบียนและหลักฐานทั้งหมด  ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวันประกาศผลคัดเลือกผู้สมัครและผ่านทาง Web site หากไม่มามอบตัวในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 9.วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับนักศึกษาครบตามจำนวน  ตามสาขา/ภาควิชาที่วิทยาเขต ฯ ประกาศไว้
 
 
ติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา

122/41  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400  
(เรื่องนักศึกษาโควตา)  โทร. 0-2692-2360 – 4  ต่อ  828-829 
โทรสาร  0-2692-2360  ต่อ 830
  หรือติดต่อได้ที่  www.cpc.ac.th

 

Comments