ทุน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 90 ทุน ส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 8

UploadImage


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษาของรัฐบาล   ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามสาขาที่กำหนด เพื่อมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษาในระดับนั้น ๆ 
 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 พฤศจิกายน 2556
 
ระดับที่เปิดรับสมัคร

1.ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.)
 -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-คหกรรมและอุตสาหกรรมการโรงแรม
-พาณิชยกรรม
-อุตสาหกรรม
-เกษตรกรรม
 
โดยทุนระดับอาชีวะจะมอบให้ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 40 ทุน
 
2.ระดับอุดมศึกษา
  -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-อุตสาหกรรมการเกษตร
-เทคโนโลยีการเกษตร
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-คหกรรมศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ
-โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
-สาธารณสุขศาสตร์
-ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-จิตวิทยา (วทบ.)
-วิศวกรรมศาสตร์
-พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
 

ทุนระดับอุดมศึกษาจะมอบให้ปีละ 25,000 บาท จำนวน 50 ทุน

ระเบียบการให้ทุนส่งน้องเรียนจบ 2556

ใบสมัครทุนฯ ระดับอาขีวศึกษา 2556

ใบสมัครทุนฯ ระดับอุดมศึกษา 2556

Comments