มูลนิธิทิสโก้ เปิดรับสมัครทุนปี 57 ระดับป.6 จนถึงปริญญาตรี

UploadImage

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้สามารถยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 
1.สามารถยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี

2.ฐานะยากจน

3.เกรดเฉลี่ย 1.5 ขึ้นไป

4.ความประพฤติเรียบร้อย ขยัน มีวินัยและจริยธรรม

5.เป็นผู้ที่ไม่ได้รับุทนการศึกษาจากที่่อื่น ในขณะที่รับทุนจากทิสโก้

6.ต้องไม่เป็นผู้รับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

การยื่นใบสมัคร
 
-นักเรียน นักศึกษา ต้องยื่นเรื่องผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น

ระยะเวลาในการสมัคร
 
สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอรับทุน ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2556- 31มกราคม 2557

 

Comments