รับตรง โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 57


UploadImage


ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 - 26 พฤศจิกายน 2556


สอบถามเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
โทร             :  0 4423  3067 
โทรสาร       :   0 4423  3068
อีเมล์           :   oapr@rmuti.ac.th


รายละเอียดตาม link นี้ http://www.oapr.rmuti.ac.th/BasrNew/Education/quota57/index.html

Comments