ปฎิทินรับตรง สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ม.เกษตร 2557


UploadImage
ปฎิทินรับตรง สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
หลักสูตรนานาชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2557


UploadImage

คุณสมบัติ (คร่าวๆ ยังไม่ใช่ตัวเต็ม)
- เป็นผู้จบการศึกษาตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
- คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด และมีผลคะแนน IELTS เฉลี่ยรวม 5.0 หรือระดับคะแนน TOEFL 500 คะแนนหรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นตามที่หลักสูตรกำหนดในระดับเทียบเท่า

ที่มา : https://www.facebook.com/www.taip.agr.ku.ac.th

Comments