วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เตรียมเปิดรับนศ.ใหม่ในเดือนธันวาคม

UploadImage

นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต เตรียมตัวให้พร้อม วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือมีกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี
 
การรับสมัคร นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
- เป็นสตรีโสด อายุ 17—20 ปี
- มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. 
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155  ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2
- ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
การรับสมัคร
- จำนวนนักเรียนที่รับต่อปี  60 - 80 คน เป็นทุนส่วนตัว
- คะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก  ประกอบด้วย  GPAX, O-NET, GAT, PAT, เป็นไปตามเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา  (Admissions) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจสุขภาพ
- รับสมัครทางอินเตอร์เนต เท่านั้นที่ http://jobrtncn.ac.th,  www.rtncn.ac.th, www.navy.mi.th และ  www.nmd.go.th  

เริ่มรับสมัครประมาณเดือน ธันวาคม
       
สิทธิประโยชน์ที่ได้ร้บขณะเป็นนักเรียนพยาบาล
 
- ได้รับยุทธอาภรณ์ (เครื่องแบบ) ตามที่กองทัพเรือกำหนด
- ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ จากกองทุนที่สถาบันได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 
การสำเร็จการศึกษา
 
1. มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
2. สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
3. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4. มีความประพฤติดีเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ
5. สอบผ่านการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
เมื่อสำเร็จการศึกษา
- ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล
- มีสิทธิ์สอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล
- สามารถปฏิบัติในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชน 

Comments