สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ เริ่ม1ต.ค.นี้

UploadImage

สำนักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกล้าประกาศมอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย  อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย 

สำหรับปีงบประมาณ 2557 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2556) ทางสำนักวิจัยฯ จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้  

1)  นโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
2)  ปัญหาของชาติ  เช่น คอรัปชัน  คุณภาพชีวิต   เป็นต้น
3)  อาเซียนศึกษา และประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน
4)  ทิศทาง/ก้าวต่อไปของประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง 
(จากความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น  ประเทศไทยจะเดินต่อไปได้อย่างไร) 

5)  การพัฒนาการเมืองไทย                

6) วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการเมือง

7)  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน
8)  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชน
9) สวัสดิการสังคม                             
10)  การวัด/ประเมินคุณภาพสังคม

ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ จะให้การสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท
 

 
เงื่อนไข/คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
 
1.ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยเท่านั้น
2.วิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้ามาขอรับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า  ต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

3.ผู้รับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใดมาก่อน 
 
ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน
 
การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์    จะแบ่งออกเป็น 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ  คือ
ครั้งที่ 1        ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556
ครั้งที่ 2        ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2557

ครั้งที่ 3        ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557
 
สิ่งที่ผู้ขอรับทุนต้องจัดส่งให้สถาบันฯ
1.แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์  (ดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์)
2.ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว (proposal) 1 ชุด
3.สำเนาใบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
4.จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

5.ประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้ขอรับทุน (พอสังเขป)   

ที่ติดต่อ / จัดส่งเอกสาร

สำนักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกล้า  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)  ชั้น 5  ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120  หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210
หมายเลขโทรศัพท์     :     02-1419598 (ทวิติยา)
หมายเลขโทรสาร      :     02-1438177        
e-mail                     :     tweetya@hotmail.com ; tawitiya@kpi.ac.th
website                  :     http://www.kpi.ac.th

 หมายเหตุ 
:  การพิจารณาข้อเสนอวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์แต่ละรอบ   จะใช้ระยะเวลาประมาณ  2 เดือนนับจากวันที่ปิดรับ เมื่อคณะกรรมการทุนฯ พิจารณาและมีมติเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทุนทราบทางอีเมลล์หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ขอรับทุนแจ้งไว้ในเอกสารแบบเสนอโครงการ  หากผู้ขอรับทุนมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการได้ทางอีเมลล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้นะคะ 
 

Comments