ทำไมต้อง เปิด-ปิด เทอมตามอาเซียน?


UploadImage

 
ทำไมถึงต้องเปลี่ยนวันเปิดเทอม

          น้องๆ เคยสงสัยไหมว่าทำไมบ้านเราต้องเปลี่ยนแปลงวันเปิดเทอมด้วย วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าที่มาเป็นอย่างไร เนื่องจากว่าที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.)ได้มีความเห็นร่วมกันในหลักการปรับเปลี่ยนวันเปิดเทอมของสถาบันอุดมศึกษาให้อยู่ในช่วงกลางเดือน ส.ค.-ก.ย. ในปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกโดยเห็นว่าการปรับเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับระบบอุดมศึกษาของไทยอย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มอบหมายประธานทปอ.ไปดำเนินการศึกษาเรื่องการปรับระบบการเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาทั้งในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรงและระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 3 ได้ใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนให้เต็มเวลามากขึ้นต่างจากปัจจุบันที่นักเรียนจะต้องเร่งเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งที่ยังศึกษาไม่จบและในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจะได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องการปรับพื้นฐานการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพทางภาษาของนักศึกษา

           เมื่อเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรจะเปิดเทอมให้ตรงกัน ในประชาคมอาเซียนจึงได้เสนอการเปิด-ปิดเทอมของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดเปิด-ปิดในเดือน ก.ย.-ธ.ค. จากเดิมมิ.ย.-ต.ค. ส่วนเทอมสองเปิด-ปิดเดือน ม.ค.-พ.ค. จากเดิม พ.ย.-มี.ค. และในส่วนของสภานศึกษาในสังกัดของสพฐ. จะปรับเปลี่ยนการเปิด
จากเดิมภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน 16 พ.ค. และปิดภาคเรียน 11 ต.ค. เปลี่ยนเป็นเปิดภาคเรียน 10 มิ.ย. และปิดภาคเรียน 4 พ.ย. ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน 1 พ.ย. และปิดภาคเรียน 1 เม.ย. ของปีถัดไป เปลี่ยนเป็นเปิดภาคเรียน 26 พ.ย. และปิดภาคเรียน 26 เม.ย. ปีถัดไป ซึ่งจะเลื่อนเปิดเทอมให้ตรงกันทั้งหมดในปีการศึกษา 2557

ผลดีของการเปลี่ยนวันเปิด-ปิดเทอม
1.นักศึกษาในกลุ่มอาเซียนเปิด-ปิดเทอมตรงกันทำให้ วิถีชีวิตการศึกษาเหมือนกัน คือ พอปิดเทอมก็เป็นช่วงที่หยุดเหมือนกัน 
2. นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนก็จะรู้สึกไม่แตกต่างจากที่เรียนที่ประเทศของตน
3.ไม่เสียเปรียบกัน ในช่วงการสำเร็จการศึกษา ในการหางานทำ เพราะเป็นช่วงเดียวกัน
4.ในเมื่ออยู่ในกลุ่มอาเซียนเดียวกันการปฏิบัติแนวเดียวกัน เพื่อความเสมอภาค
5.เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไปสู่การพัฒนา
6.ไม่เสียเวลาการศึกษาต่อในกลุ่มอาเซียน

ผลเสียของการเปลี่ยนวันเปิด-ปิดเทอม
1.นักศึกษาต้องมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากวิถีเดิมที่เป็นอยู่
2.นักศึกษาที่อยู่ช่วงรอยต่อการเลื่อนการเปิด-ปิดเทอม แบบใหม่จะได้รับผลกระทบโดยตรง
3..อาจมีการแข่งขันกันทางด้านการหางานทำสูงขึ้น


           แต่กระนั้นการศึกษาของไทย นอกจากการเลื่อนการเปิด-ปิด ภาคเรียนเข้าสู่อาเซียนแล้ว ควรจะมีมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมหรือที่ดีและทันสมัยเพื่อแข่งขันทางด้านการศึกษาและบัณฑิตจบออกมาอย่างมีคุณภาพออกมาทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรื่อง 
รวมรวมข้อมูลโดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
อ้างอิงข้อมูลจาก

http://www.dailynews.co.th/education/11183
http://www.thaipost.net/news/080811/42994
http://www.suthichaiyoon.com/detail/22008
http://fahnaja.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

Comments