สถาบันการศึกษานานาชาติ ม.รามฯเปิดรับป.ตรี-เอก


UploadImage

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2556ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2556 – 18 ตุลาคม 2556
 
หลักสูตรปริญญาตรี
 
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคาร (ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน)/ BBA (International Business Management, Finance and Banking, Marketing)
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ)/ BA (English)
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ)/ BA (Mass Communication Technology)
 
หลักสูตรปริญญาโท
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคาร(ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน)/ MBA (General Management, Finance and Banking, Marketing)
-หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)/ MA (Political Science)
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)/ M.Ed. (Education Administration)
-หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ภาคภาษาอังกฤษ)/   MA (Communicative English)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
-  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)/ Ph.D. (Business Administration)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)/ Ph.D. (Political Science)
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)/ Ph.D. (Education Administration)
-หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)/ LL.D. (Doctor of Laws)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่
สถาบันการศึกษานานาชาติ อาคารสำนักพิมพ์ชั้น 7 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240         
โทร 02-31098895-9             
Email: info@iis.ru.ac.th
Website: http://www.iis.ru.ac.th

Comments