รับตรง รปศ. เพิ่มเติมครั้งที่2 ม.อุบล 2556


UploadImage
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2


คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   2. บุคคลทั่วไป

กำหนดการ

รับสมัคร วันที่  26 กรกฎาคม – 19 กันยายน 2556
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 24 กันยายน 2556
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 กันยายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 กันยายน 2556

ที่มา :
http://www.entry.ubu.ac.th/

Comments